Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8.2.2017 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Ako sa zabezpečuje ochrana zdravia u prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú odkázaní na 5-6 stupeň odkázanosti a sú zaradení na celoročnú pobytovú formu starostlivosti? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 9.2.2017 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Ďakujem pekne za otázku. Vážená pani poslankyňa, v súlade so zákonom o sociálnych službách je podmienkou pre zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, na základe ktorého vzniká oprávnenie poskytovať príslušnú sociálnu službu aj celoročnú pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb. Jedná sa o preukázanie plnenia, okrem iného aj hygienických podmienok. Tieto sa preukazujú kópiou právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia u uvedených, a v uvedených priestoroch do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní, o schválenie prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny. Hygienické podmienky musí prevádzkovateľ zariadenia sociálnych služieb plniť po celú dobu poskytovania sociálnej služby. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je realizované v pôsobnosti poskytovateľov zdravotnej služby, a to aj vo vzťahu k prijímateľom celoročnej pobytovej sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenia, je v rámci rozsahu poskytovaných odborných činností zabezpečená aj zdravotná, zdravotná starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti, spravidla prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Túto zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti môže poskytovať aj priamo zariadenie sociálnych služieb svojimi zamestnancami, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, a to za podmienok ustanovených v § 22 zákona o sociálnych službách. Z poskytovaného celého rozsahu výkonov ošetrovateľskej starostlivosti je však ustanovená právna možnosť úhrady len 9 zdravotných výkonov ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia. V súčasnosti prebieha veľmi vážne rokovanie a myslím si, že dospejeme s ministerstvom zdravotníctva ku dohode, buď k rozšíreniu, alebo k objektivizácii tých 9, aby to boli reálne tie, ktoré sú v sociálnych zariadeniach najviac žiadané. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky presadzuje požiadavku rozšírenia tohto rozsahu garantovaného financovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Ide o presadzovanie rozšírenia počtu úkonov ošetrovateľskej starostlivosti z týchto zdrojov verejného zdravotného poistenia, ktoré predpokladá úpravu právnych predpisov v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Na základe záverov týchto rokovaní s ministerstvom v súčasnosti ministerstvo práce vykonáva analýzu početnosti 6 novonavrhovaných ošetrovateľských výkonov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb realizovanú za obdobie minimálne 3 mesiacov, ktorej závery budú podkladom pre návrh legislatívnych úprav v tejto oblasti v pripravovanej novele zákona o sociálnych službách. V súlade so záväzkom z programového vyhlásenia vlády na roky ’16 až ’20, ktorá predpokladá aj zefektívnenie viaczdrojového financovania sociálnych služieb a podporu zavedenia príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako, ministerstvo práce predloží ešte v tomto prvom polroku kompletný návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorá bude riešiť viaceré otázky zamerané na kvalitatívne podmienky poskytovania sociálnych služieb a, samozrejme, na ich viaczdrojové financovanie. Práve budúci týždeň sa uskutoční ďalšie zasadnutie prípravnej komisie, v ktorej sú zastúpení aj všetci verejní i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ako aj krajské a miestne samosprávy. Sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, sú pri sebaobsluhe, sú nesporne sociálne služby v dlhodobej starostlivosti s najväčšou nákladovosťou. Prijímatelia sociálnych služieb s vyššou mierou odkázanosti v závislosti na pomoci inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, to znamená najmä päťka a šestka stupeň, si vyžadujú na základe zabezpečenia svojich potrieb špecifický časový a vecný rozsah poskytovania osobnej pomoci a podpory oproti prijímateľom sociálnych služieb s nízkou mierou odkázanosti. Aj toto bude riešené v pripravovanom zákone, to znamená príspevok na vyššiu odkázanosť bude vyšší ako na nižšiu odkázanosť.  
Doplňujúca otázka Pán minister, ja som videla návrh ozdravných opatrení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a tam vlastne bolo aj tých 9 úkonov vyškrtnutých z preplácania, takže neviem, teraz ste mi podali úplne inú informáciu. A druhá vec je, že ošetrovateľský proces v zariadeniach sociálnych služieb nie je obligatórny, to znamená, ochrana zdravia sa tam nezabezpečuje, môže a nemusí. A ja sa toho obávam, že potom viete, aké máme problémy. Takže naozaj treba ísť do tých zdravotníckych úkonov a nie ešte v rámci šetriacich opatrení si vyškrtnú aj tie, ktoré tam majú. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď