Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1.2.2017 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Aké výsledky boli dosiahnuté pričinením vášho ministerstva počas dvoch rokov od schválenia vládou Koncepcie rozvoja a podpory mladých a malých agropodnikateľov? Čo sa reálne urobilo? 
Adresát ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Dátum odpovede 2.2.2017 
Zodpovedal ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, čo sa týka vykonávania koncepcie podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov, postupujeme podľa nevyhnutných krokov, ktoré koncepcia definovala. Uľahčiť prístup k poľnohospodárskej pôde, podporiť začatie podnikania, znížiť náklady na zamestnávanie, zlepšiť prístup k možnostiam čerpania projektových podpôr PRV SR 2014 až ´20, podporiť výrobu, odbyt a označovanie poľnohospodárskych výrobkov a potravín, poľahčiť prístup neprojektovým opatreniam PRV SR 2014 – 2020 a podporám v rámci priamych platieb. Uľahčenie prístupu k poľnohospodárskej pôde je zabezpečené efektívnou spoluprácou so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, ktorá poskytla na nákup pôdy počas doby existencie úverového produktu Moja pôda 28,2 milióna eur, čím zafinancovala kúpu až 12 684 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Okrem toho do nájomných zmlúv v pôde v správe Slovenského pozemkového fondu sme zakomponovali podmienku o možnom znížení časti výmery nájomnej pôdy v prípadoch záujmu o túto pôdu zo strany malých a mladých poľnohospodárov. K uplatňovaniu tejto klauzuly v zmluvách s existujúcimi nájomníkmi môže SPF pristúpiť v súvislosti s vyhodnotením výzvy PRV na začatie podnikania pre mladých poľnohospodárov. Podpora začatia podnikania pre mladých poľnohospodárov je spustená a v súčasnosti sa predpokladá vyhodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Už v súčasnosti však uplatňujeme podporné mechanizmy pre mladých poľnohospodárov v priamych platbách, konkrétne ide o platbu pre mladých poľnohospodárov vo výške cca 60 eur na hektár, ktorá je vyplácaná navyše ku všetkým štandardným titulom v rámci priamych platieb neprojektových opatrení PRV. Zníženie nákladov na zamestnávanie sa momentálne rieši so splnomocnencom vlády pre najmenej rozvinuté okresy, pričom by sme chceli nastavenie mechanizmu štátnej pomoci na podporu zamestnávania znevýhodnených a značne znevýhodnených osôb nastaviť koncepčne a s významnou alokáciou tak, aby mohli byť efektívne podporení hlavne mladí farmári z najmenej rozvinutých okresov. Máme záujem na systémovom zabezpečení tohto titulu s udržateľným financovaním do konca tohto programového obdobia. Zlepšenie prístupu k možnostiam čerpania projektu podpôr PRV SR 2014 – 2020 je zabezpečené špeciálnymi titulmi pre mladých poľnohospodárov jednak z hľadiska podpory začatia poľnohospodárskeho podnikania a jednak z hľadiska podpory technického vybavenia v rámci podopatrenia 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Podpora výroby, odbytu a označovania poľnohospodárskych výrobkov a potravín je zabezpečená možnosťou uplatňovania regionálnych označení poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov. Navyše sme rozbehli boj proti nekalým obchodným praktikám, čím významne prispievame k tomu, aby sa mladí farmári mohli uplatniť na trhu s uplatňovaním podmienok fair trade. Uľahčenie prístupu k neprojektovým podporám PRV 2014 až ´20 je zabezpečené dostatočnou alokáciou pre jednotlivé podporné tituly, a to najmä čo sa týka integrovanej produkcie v rastlinnej výrobe a podporu dobrých životných podmienok zvierat v živočíšnej výrobe. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď