Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1.2.2017 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka V posledných 2 až 3 mesiacov prišlo viacero podnetov do mojej kancelárie poslanca NR SR týkajúcich sa nevyplácania dotácií od nespokojných agropodnikateľov. Čo sa tam udialo? Menia sa pravidlá možnosti čerpania dotácií?  
Adresát ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Dátum odpovede 2.2.2017 
Zodpovedal ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Odpoveď Dovoľte mi; dobrý deň prajem, dámy a páni, dovoľte mi odpovedať za pani ministerku. Vážený pán poslanec, v prvom rade je potrebné uviesť, že administrácia žiadostí tzv. priamych podpôr prebieha v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS), ktorého súčasťou je aj informačný systém pre elektronické spracovanie kontrol na mieste (eKNM). Značná časť schém priamych podpôr súvisí s poľnohospodárskymi plochami a z uvedeného dôvodu je oprávnená výmera overovaná na externé registre, ako je napríklad systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, register ovocných sadov, register ekologického poľnohospodárstva, register vinohradov, ale aj centrálna evidencia hospodárskych zvierat. Od roku 2016 je administrácia žiadostí kontrolovaná aj na dáta v aplikácii geopriestorová žiadosť geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA). Tu je potrebné uviesť, že tento nový element v overovaní podmienok oprávnenosti pre priame podpory bol v Slovenskej republike implementovaný v poslednej chvíli, čo bolo spôsobené nezáujmom niekoľkých manažmentov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prinajmenšom od roku 2011. Je však potrebné uviesť, že PPA v súčasnosti postupuje pri administrácii žiadostí v súlade s platnou legislatívou EÚ a Slovenskej republiky a vykonáva na žiadostiach niekoľkonásobné administratívne kontroly vrátane krížových kontrol, ktoré sú dopĺňané kontrolami na mieste. Dovoľte mi v tejto súvislosti poukázať aj na najčastejšie dôvody neschválenia platieb v tzv. decembrovom termíne, ktoré sú, žiaľ, častokrát spôsobené aj nedostatočnou súčinnosťou žiadateľov s konajúcim orgánom. Neukončené administratívne kontroly sú jedným z najčastejších dôvodov, a to predovšetkým v súvislosti s pretrvávajúcimi nezrovnalosťami po krížových kontrolách, ktoré je potrebné preveriť kontrolami na mieste na zistenie oprávnenej plochy. Ďalším dôvodom neschvaľovania platieb je konanie súvisiace s dokazovaním plnenia podmienky aktívneho poľnohospodárstva z dôvodu zistenia negatívnych činností, ale aj podozrenie na porušenie podmienky zachovávania citlivých trvalých trávnych porastov vrátane podozrení na zmenu trvalého trávneho porastu na ornú pôdu v rámci pravidiel krížového plnenia, ktoré je rovnako potrebné overiť kontrolami na mieste. Neukončené kontroly na mieste sú ďalším z častých dôvodov neschválenia platieb, keďže v dôsledku veľkého množstva porušení a chybovosti na žiadostiach v predchádzajúcom roku sa neustále zvyšuje výberová vzorka na základe rizikovej analýzy a náhodného výberu. Žiadatelia tiež často nepoznajú podmienky, ktoré sa predložením žiadosti zaväzujú plniť, pri vyplnení žiadosti sa spoliehajú na predgenerovanú žiadosť a neaktualizujú svoje údaje v predkladaných žiadostiach, nerešpektujú príručku na vyplnenie žiadosti, neplnia si svoje povinnosti v zmysle platnej legislatívy vo vzťahu k rôznym registrom a podobne, čím zbytočne spôsobujú chyby na žiadostiach. Samozrejme, nielen dôvody na strane farmárov majú za následok neschválenia platieb v tzv. decembrovom termíne. Oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu vzrástli v oblasti priamych podpôr počet administrovaných podporných schém na jednotné žiadosti od roku 2015 z osem na 17, čím sa zvýšila náročnosť kontrolných postupov na overenie všetkých podmienok oprávnenosti administratívne, resp. kontrolami na mieste. Platná legislatíva EÚ rovnako enormne zvýšila administratívnu záťaž pri administrácii jednotlivých schém priamych podpor. V tejto súvislosti som okamžite po mojom nástupe začal riešiť stav pripravenosti PPA na zvládnutie týchto náročných úloh a zaviazal PPA zanalyzovať možnosti ďalšieho rozvoja a v nadchádzajúcom horizonte vytýčiť nové strategické ciele pre PPA. Na základe vyššie uvedeného je jednoznačné, že PPA až po ukončení všetkých administratívnych a kontrolných postupov môže pristúpiť k schvaľovaniu platieb a vydávaniu rozhodnutí podľa zákona o správnom konaní... Ešte tu mám niečo, ale musím asi skončiť, hej?  
Doplňujúca otázka Áno, už som. Ďakujem pekne. No, pán minister, iba zastupujete, takže myslím, že keby som dal nejakú doplňujúcu otázku, neviem, či by bola adekvátna odpoveď, takže nechcem nikoho podceňovať, ale, samozrejme, ďakujem za to. Mohol by som dostať aj písomne od vás? Dobre, ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Nech sa páči, nemohol som to dokončiť, takže môžete si to do konca prečítať.