Hodina otázok

Otázka od: Peter Náhlik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 26. 10. 2016 
Zadávateľ Peter Náhlik 
Otázka Vážený pán predseda vlády, ako by ste zhodnotili vzťahy medzi vládou a odbormi na Slovensku? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 27. 10. 2016 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Dobre. Ďakujem vám, pán poslanec, za vašu otázku. Prepáčte, že som hneď na úvod povedal ´dobre´, pretože pravdepodobne vláda, ktorej som premiérom, nemusí nikoho presviedčať o tom, že sociálny dialóg je pre nás pracovná metóda, ktorú používame každý deň. A sa nám tento sociálny dialóg aj mimoriadne osvedčil, pretože v jeho rámci sme schopní prijímať často mimoriadne ťažké a náročné rozhodnutia. Nakoniec podpora sociálneho dialógu je upravená aj v zákone o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, teda zákon o tripartite. A chcel by som zvýrazniť, že nám nejde len o dobré vzťahy s odbormi, ale ide nám aj dobré vzťahy so zamestnávateľmi, pretože dohromady tvoríme tripartitu, pričom veľmi často prizývame ako partnerov predstaviteľov ZMOS-u a ďalších dôležitých inštitúcií, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som, aby som potvrdil to, čo som teraz povedal, zacitoval z Programového vyhlásenia vlády: "Vláda zabezpečí dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu ako jedného z rozhodujúcich nástrojov tvorby svojich rozhodnutí vo všetkých oblastiach a všetkých úrovniach odvetví a regiónov. V súlade so všeobecne akceptovanými európskymi zásadami zostane Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky kľúčovým konzultačným a dohodovacím orgánom vlády." Myslím si, že by bolo asi nosenie dreva do lesa, keby som teraz robil nejaký výpis alebo súhrn rozhodnutí, ktoré sme prijali spoločne s našimi partnermi. Dovoľte mi však, aby som tak od srdca povedal niekoľko myšlienok, pokiaľ ide o odbory a pokiaľ ide o zamestnávateľov. Hovorím teraz nielen ako predseda vlády, ale hovorím ako predseda sociálnej demokracie. Sme presvedčení, že sú tu často zamestnanci, ktorí okrem mzdy, ktorú majú, majú len určitý rozsah konkrétnych práv, ktoré im garantuje či už Zákonník práce alebo iné dohody. A musí byť našou povinnosťou garantovať, že tieto práva budú v plnej miere rešpektované. Ja by som rád zašiel ďalej a sme to už avizovali aj na nedávnom stretnutí, ktoré bolo v sobotu, keď som avizoval, že radi by sme ponúkli Národnej rade Slovenskej republiky myšlienku, že by sme trošku zosúladili alebo dali do rovnováhy ekonomické slobody, ktoré máme dobre definované v Ústave Slovenskej republiky so sociálnymi právami. A to nie je výmysel, ktorý by došiel priamo z našej kuchyne. Dnes na úrovni Európskej únie, kde tiež funguje sociálny dialóg a mal som možnosť viesť tripartitu pred niekoľkými dňami v Bruseli, je myšlienka zakotviť takzvaný sociálny pilier alebo pilier základných sociálnych práv. Je to pre nás dobrá inšpirácia, pretože sú tu niektoré inštitúty, ktoré existujú, ale nemáme ich dostatočne zakotvené v Ústave Slovenskej republiky. Ja by som napríklad uviedol inštitút minimálnej mzdy. Asi nás nikto nepresvedčí, že tento inštitút treba zrušiť, lebo už aj to sme počuli. Vieme, ako je dôležité tlačiť na rast miezd na Slovensku a z tohto dôvodu by som privítal, keby napríklad inštitút minimálnej mzdy sa stal súčasťou sociálneho piliera, ktorý by sme zakotvili v Ústave Slovenskej republiky. Ale na toto potrebujeme podporu tak zamestnancov, ktorí sú dnes zastúpení a reprezentovaní odbormi, ako aj súhlas našich ďalších partnerov, v tomto prípade zamestnávateľov. Bol by to obrovský posun, keby sa nám takéto niečo podarilo. Ja len využijem posledných pár sekúnd, aby som poďakoval partnerom sociálneho dialógu tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom za to, čo sme spoločne dosiahli za ostatné roky, pretože tieto výsledky sú výsledky, na ktoré často pozitívne poukazuje celá Európa. Takže ďakujem ešte raz za vašu otázku.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď