Hodina otázok

Otázka od: Mária Janíková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 10. 2016 
Zadávateľ Mária Janíková 
Otázka Vážený pán predseda vlády, aký prínos majú výjazdové rokovania vlády v regiónoch, hlavne v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 20. 10. 2016 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa, za vašu otázku. Na úvod musíme povedať, že Slovenská republika sa nezačína ani nekončí v Bratislave. Ak vláda pracuje pre zvyšovanie hospodárskeho rastu, tvorbu pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne a dosahuje pozitívne výsledky, nemôže sa obmedziť len na Bratislavu, ktorá z pohľadu výsledkov naozaj je na špičke európskych regiónov. Preto sme začali s výjazdovými zasadnutiami vlády, a preto v nich aj pokračujeme. Podľa medzinárodných hodnotení sa regionálne rozdiely na Slovensku za minulých 20 rokov výrazne zvýšili. Ich najviditeľnejším prejavom je vysoká miera nezamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch, ktorá výrazne prevyšuje slovenský priemer. Vysoká nezamestnanosť potom znamená nižšie príjmy a generuje ekonomickú nestabilitu, sociálne problémy, chudobu a vo výsledku sa prejavuje aj na zhoršovaní udržateľnosti verejných financií. Vláda robí všetko pre to, aby sme do periférnych regiónov dostali investorov, ale nie sme v pozícii, aby sme mohli niekoho nútiť, takže prílev investícií do zaostávajúcich regiónov je limitovaný. Pri výjazdoch vlády sa preto zameriavame na mobilizáciu a efektívnejšie využívanie miestnych zdrojov našich šikovných a zručných ľudí, ktorí sa potrebujú vrátiť späť na trh práce, miestne suroviny, pôdu a možnosti rozvoja mladých, malých a rodinných podnikov. Vláda schválila na základe zákona č. 336/2015 Z. z. rozvojové akčné plány pre 12 okresov. Sme si vedomí naliehavosti situácie, a preto sme naštartovali proces urýchleného vypracovania akčných plánov a realizácie konkrétnych prioritných projektov. Plány sú pripravované zdola miestnymi aktérmi pod odborným vedením expertov a v spolupráci s ministerstvami tak, aby sa v maximálnej možnej miere využívali miestne zdroje. Tento postup vlády mobilizoval aktivity v regiónoch a naštartoval hľadanie riešení pre zlepšenie ich situácie. Spôsob prípravy a implementácie akčných plánov zároveň podstatne mení zaužívané vzorce komunikácie medzi ministerstvami, úradmi a miestnymi aktérmi. Dôraz sa kladie na využívanie procesov zdola nahor a na reálne a merateľné výsledky. Zároveň miestni aktéri poskytujú štátu spätnú väzbu pre aktualizáciu národných politík. Dámy a páni, vláda pri svojich výjazdoch schvaľovala akčné plány okresov, ktoré s podporou vlády budú okresy realizovať nasledujúcich päť rokov. Všetky akčné plány sa zhodli na niekoľkých spoločných príčinách súčasného nepriaznivého stavu a rovnako na zásadných oblastiach riešení. Nedá sa to považovať za ich slabú stránku, naopak, je to skôr signál potreby silnejšej štátnej regionálnej politiky a adaptácie niektorých odvetvových politík. Príčiny súčasného nepriaznivého stavu podľa analýz jednotlivých okresov sú najmä ukončenie podnikateľskej činnosti alebo doslovne živorenie veľkých podnikov, ktoré v minulosti zabezpečovali regionálnu zamestnanosť, nízka alebo žiadna kvalifikácia pracovnej sily a nedostatočné pracovné návyky, absencia širokého konceptu verejných prác, nesúlad medzi školskými vzdelávacími programami a požiadavkami trhu práce, nerozvinutá infraštruktúra, nízka atraktívnosť územia pre mladú a vzdelanú pracovnú silu, nevyužívanie miestnych zdrojov a podobne. Akčné plány ponúkajú riešenia zvyčajne v štyroch prioritných oblastiach, v komunikácii a koordinácii, priamej podpore tvorby pracovných miest, v oblasti prípravy na trh práce a zvyšovanie atraktivity územia pre udržanie kvalifikovanej pracovnej sily. Indikatívne projektové zámery sa sústredili najmä na tieto aktivity: rozvoj vidieka, rozvoj sociálnej ekonomiky, rozvoj priemyslu, rozvoj cestovného ruchu, rozvoj kreatívneho priemyslu, podporu energetickej sebestačnosti, zlepšovanie životného prostredia, podporu vzdelávania vrátane celoživotného, podporu budovania zariadení sociálnych služieb alebo podporu zlepšovania verejnej infraštruktúry. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vláda sa bude aj naďalej veľmi intenzívne zaoberať menej rozvinutými okresmi s cieľom znižovania regionálnych disparít a posilnenia vnútornej súdržnosti. Veríme a sme presvedčení, že zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na jeho základe pripravené a schválené akčné plány prispejú k odstraňovaniu regionálnych rozdielov na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, skončil som, pán podpredseda.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď