Hodina otázok

Otázka od: Peter Náhlik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18. 5. 2016 
Zadávateľ Peter Náhlik 
Otázka Vážený pán predseda vlády, energetika a energetická bezpečnosť predstavuje významnú prioritu v regionálnom a celoeurópskom kontexte. Čo je cieľom slovenského predsedníctva v tejto oblasti?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 19. 5. 2016 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec, za vašu otázku. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, medzi dôležité výzvy, ktorým Európska únia aktuálne čelí, patrí aj nedostatok prírodných zdrojov. Spôsobuje to vysokú závislosť Únie na dovoze energetických surovín, pretože s 53 % patrí Európska únia k najväčším dovozcom energie na svete, a enormne vysoké náklady na nákup energie z krajín mimo Európskej únie, ročne to predstavuje sumu skoro 400 mld. eur ročne. Namieste sú teda obavy o bezpečnosť dodávok energie a s tým spojené negatívne ovplyvňovanie zmeny klímy. V tejto súvislosti Európska únia začala realizovať projekt energetickej únie Európskej únie, ktorej cieľom je zabezpečiť cenovo dostupnú, bezpečnú a udržateľnú energiu. Projekt nadväzuje na schválené klimaticko-energetické ciele EÚ pre rok 2030 a v súčasnosti je považovaný za jeden z najrozsiahlejších a najvýznamnejších politických projektov krajín Európskej únie s potenciálnym dosahom na zmeny vo všetkých oblastiach európskej energetiky. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ sa zameria na rozvoj politík v rámci piatich vzájomne prepojených dimenzií energetickej únie, zvýšenie energetickej bezpečnosti, vybudovanie vnútorného trhu s energiou, zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie emisií skleníkových plynov, ako aj na podporu výskumu a vývoja v oblasti energetiky. Počas nášho predsedníctva v Rade EÚ bude potrebné efektívne viesť diskusiu, hľadať racionálne kompromisy a implementovať opatrenia vo všetkých piatich vzájomne prepojených dimenziách energetickej Únie. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je preto príležitosťou pre zdôraznenie potreby synergie medzi rôznymi čiastkovými politikami EÚ, ako aj spolupráce v oblasti energetiky a zmeny klímy medzi členskými štátmi a regiónmi. Otázky energetickej bezpečnosti zostávajú relevantnými vo viacerých regiónoch Európskej únie, v súlade so závermi Európskej rady z marca tohto roku sa budeme snažiť o dosiahnutie čo najväčšieho pokroku a v ideálnom prípade aj o dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom k legislatívnym návrhom o bezpečnosti dodávok plynu a medzivládnych dohodách s tretími krajinami v oblasti energetiky. Pragmatický kompromis pri týchto návrhoch posilní bezpečnosť dodávok a spoluprácu členských štátov a prispeje k správnemu fungovaniu vnútorného trhu. Pri nových opatreniach a legislatívnych návrhoch sa budeme snažiť o dôsledné posudzovanie a diskusiu o dopadoch na konkurencieschopnosť, ako aj na ceny energií. Správne nastavený rámec pre energetickú efektívnosť môže prispieť ku konkurencieschopnosti priemyslu a kúpyschopnosti domácností. Naším cieľom zostáva dosiahnuť celkovú dohodu o nariadení o energetickom označovaní výrobkov štítkami, čo prispeje k informovanosti spotrebiteľov, ako aj k úsporám energie. Tiež pripravíme politickú diskusiu ministrov k návrhom revízie smernice o energetickej efektívnosti a energetickej hospodárnosti budov. Ceny a náklady na energiu v Európskej únii sú politicky dôležitou a citlivou témou a naším zámerom je vytvoriť priestor pre diskusiu o príčinách relatívne vysokých cien energie, ako aj o možných riešeniach. Globálna klimatická zmena je spoločnou výzvou pre Európsku úniu. Preto okrem prác na vytvorení energetickej únie bude mať mimoriadny význam aj aktivita nadväzujúca na 21. klimatickú konferenciu v Paríži. Podporujúc vedúce postavenie EÚ v boji proti zmene klímy bude naším cieľom implementácia novej globálnej klimatickej dohody, ktorá je výsledkom konferencie. Sústredíme sa na plnenie dohôd s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov a postupný prechod na nové technológie, ktoré okrem iného prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti a rozvoju zdrojovo efektívnej ekonomiky. V oblasti zmeny klímy bude prioritou slovenského predsedníctva dosiahnuť pokrok v rokovaniach o reforme európskeho systému obchodovania s emisiami. Reformovaný systém by mal zaistiť nákladovo efektívne zníženie skleníkových plynov a zároveň zabrániť odsunu investícií do krajín mimo Európskej únie. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, čaká nás teda skutočne náročný program rokovaní. Prvou plánovanou akciou nášho predsedníctva bude spoločné neformálne zasadnutie ministrov pre energetiku a životné prostredie, ktoré sa bude konať začiatkom júla 2016. Téma energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti bude jedným z hlavných bodov tohto zasadnutia. Sme pripravení počas predsedníctva byť neutrálnym mediátorom pri vyjednávaniach o konkrétnych návrhoch. Keďže už dnes máme vybudované organizačné a obsahové štruktúry v Bratislave, ako aj v Bruseli, verím, že sa úlohy predsedníckej krajiny aj v tejto oblasti zhostíme s plnou dôstojnosťou a aj v oblasti energetiky sa nám podarí dosiahnuť úspech. Ďakujem pekne, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď