Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18.5.2016 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Aký je aktuálny stav riešenia podnetu občanov z obce Bartošova Lehôtka, kde došlo k poškodeniu biotopu európskeho významu z dôvodu prieskumných prác na ťažbu benzonitu? Dôjde k zjedaniu nápravy? 
Adresát minister životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 19.5.2016 
Zodpovedal minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený pán kolega, ďakujem pekne za otázku. Za pomerne krátky čas môjho pôsobenia na poste ministra životného prostredia som sa zoznámil s povinnosťami, ktoré v oblasti ochrany prírody a krajiny vyplývajú z európskych predpisov Európskej únie, ako aj ďalších medzinárodných predpisov a z národnej legislatívy. Samozrejme, záujmy ochrany prírody sú na mnohých lokalitách v rozpore so záujmami hospodárskeho alebo iného využívania prírodných zdrojov a krajiny. Je to prirodzené, nakoľko Slovensko je malou krajinou s pestrou biologickou diverzitou. Výzvou je tieto záujmy zosúladiť tak, aby hlavne tam, kde nejde o chránené územia, sa ekonomické aktivity mohli rozvíjať udržateľným spôsobom. Medzi takéto lokality patrí aj spomínaná Bartošova Lehôtka v okrese Žiari nad Hronom. V dobývacom priestore sa ťaží bentonit, ktorý sa využíva napríklad ako tesnenie skládok. Ide o ťažbu relatívne malého rozsahu mimo osobitne chránených území. Napriek tomu zo strany orgánov ministerstva sú tam vykonané viaceré kroky od terénnych obhliadok až po štátny dozor. Opatrenia týkajúce sa salamandry škvrnitej a chránenej rastliny národného významu rosičky okrúhlolistej sú predmetom rokovaní medzi Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a ťažobnou spoločnosťou, ktorá sa volá Regus. K povoleniu banskej činnosti v danej lokalite sa v roku 2014 vyjadroval okresný úrad v Banskobystrickom kraji. Ten vo svojom stanovisku žiada, aby sa po skončení ťažby uskutočnili rekultivačné práce s nahradením zvýšeného biotopu tým istým druhovým zložením. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v tom čase ešte nevedela o výskyte spomínaných chránených druhov v tej danej lokalite. Potom ako vlani v máji zistila výskyt rosičky okrúhlolistej Okresný úrad Žiar nad Hronom na to upozornil vlastníka pozemkov, ako aj ťažobnú spoločnosť. Okrem toho v tejto lokalite vykonáva štátny dozor Slovenská inšpekcia životného prostredia, so zástupcami ťažobnej spoločnosti sa dohodli o presune tejto chránenej rastliny. V septembri minulého roka prišiel občiansky podnet k výskytu salamandry škvrnitej v lokalite Snoža v rámci katastra Bartošovej Lehôtky. Opäť nasledovala terénna prehliadka. Na jej základe má spomínaná ťažobná spoločnosť v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky predložiť do konca októbra tohto roka návrh na opatrenie na zachovanie výskytu tohto chráneného živočícha na územiach, kde plánuje ťažbu. Ťažobná spoločnosť zatiaľ nezískala ani všetky potrebné súhlasy na povolenie, napríklad súhlas vlastníkov, pričom na pozemku sa to týka viac ako 200 osôb. V súčasnosti inštitúcie ochrany prírody riešia možnosti presunu salamandry škvrnitej. Prípadne ďalšou možnosťou je zabezpečenie malého rašeliniska, ktoré je vhodným biotopom pre rozmnožovacie, potravné a pobytové biotopy, pre chránené druhy. Obdobne sa rieši táto otázka poškodzovania chránených biotopov v lokalite Bartošova Lehôtka, ako sa snažíme v tej Snoži Na záver chcem ubezpečiť pána poslanca, že ministerstvo životného prostredia venuje danej otázke pozornosť, pričom sú informované orgány a organizácie ochrany prírody, v krátkom čase je plánovaná aj ďalšia obhliadka na mieste. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem za odpoveď. Ako nový minister, samozrejme, sa musíte oboznámiť s problematikou vášho rezortu. My sme to riešili asi pred rokom alebo pred pol rokom na našom výbore. Takže bol som tam aj osobne na tejto lokalite sa pozrieť. To je pre vašu informovanosť. Áno, citovali ste, že neni to nejaké veľkoplošné chránené územie alebo je to vyslovene že sólo lokalita minimálne. Ale aktivisti, ktorí viac-menej iniciovali tento podnet, tak by som povedal, dávali podnety, že malo sa tam ísť ešte predtým, ako sa začala tá ťažba. Je to 47 hektárov celá lokalita. A tam, kde bola tá rosička okrúhlolistá, možnože to predstavovalo pol hektára. Bol som tam priamo, mám aj z toho fotografie. To znamená, že keby boli, strelím, o 500 metrov vyššie išli ťažiť, nič sa nedeje. Vyslovene mi to pripadá tak, ako keby vyslovene do tejto lokality museli to tam ísť zasiahnuť. Nie som geológ. To znamená, že nebudem vstupovať do týchto vecí, že kde to majú tie prieskumné ťažby robiť. Ale vyslovene tam zostala minimálna plocha tohto biotopu rosičky okrúhlolistej. A tu je aj moja doplňujúca otázka ku vám, či podnety, ktoré prídu od občanov, že v lokalite nájdu chránený biotop či už živočíšny alebo rastlinný, možnože európskeho významu, pracovníci životného prostredia, a teda pod vašou gesciou aj pracovníci ministerstva životného prostredia budú v stave ísť zhodnotiť, aby ste do budúcna takéto anomálie, ktoré prakticky možnože sa vyskytujú na iných miestach, ale neni vypočutý ten obyčajný človek, tieto biotopy európske, možnože aj európskeho významu mali snahu aj takto nejakým spôsobom lokalizovať. Toto je iba moja otázka na vás, pán minister.  
Doplňujúca odpoveď Takisto, samozrejme, v tomto prípade, okamžite, keď sa dozvedeli, že toto sa tam stalo a sú tam tieto chránené druhy, tak, samozrejme, aj Štátna ochrana prírody SR, aj orgány ministerstva do toho vstúpili. A teraz sa to aj rieši. To znamená, že keď sa takéto niečo vyskytne niekde inde, tak, samozrejme, tie orgány, ktoré sú za to zodpovedné, takéto veci budú riešiť. Ale keďže to nebola chránená oblasť, kde sa tá ťažba konala, tak ani nebola vedomosť o tom, že takéto druhy tam existujú, ale okamžite, ako sa to vyskytlo, a okamžite, ako sa dozvedeli orgány o tom, že takéto veci sú, tak to začali riešiť. A riešia to aj doteraz.