Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27.4.2016 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Aký je súčasný reálny stav pri riešení reštitučných nárokov v bývalom vojenskom obvode Javorina? Malo byť vyčlenených 800 tis. eur na vypracovanie zjednodušených registrov v rokoch 2015 - 2016. Čerpajú sa? 
Adresát ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Dátum odpovede 28.4.2016 
Zodpovedal ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Odpoveď Ďakujem za otázku. Dobrý deň želám všetkým aj ja. Začnem od konca, áno čerpajú sa, v roku 2015 boli dokončené prvé spracovateľské etapy, z vyčlenených finančných prostriedkov bolo čerpaných takmer 200 tisíc eur, presne 195 169 eur. Aktuálne sa postupne dokončuje druhé spracovateľské etapy podľa rozsahu riešeného územia, čerpanie pridelených prostriedkov je priebežné. V roku 2016 je vyčlenených 600 tisíc eur,na dokončenie zjednodušených registrov. Z toho, čo som pochopil z tejto správy je, že vypracovanie zjednodušených registrov sa realizuje na základe určitých uzatvorených zmlúv, ktorých cena bola stanovená v súlade so špecifickými podmienkami v jednotlivých katastrálnych územiach v troch spracovateľských etapách. V prvej spracovateľskej etape sa vyhotovuje grafická časť zjednodušeného registra, ktorá pozostáva z tvorby mapy, určeného operátu a vyhotovenia zjednodušených operátov geometrických plánov. V druhej spracovateľskej etape sa vyhotovuje písomná časť registra, ktorá pozostáva z lustrácie pozemkovo-knižných vložiek a majetkových hárkov na zistenie vlastníckych vzťahov k 1. januáru 1953 a zosúladenie písomnej a grafickej časti. V tretej spracovateľskej etape sa vyhotovuje aktualizácia písomnej a grafickej časti, zapracovanie predložených právoplatných rozhodnutí súdu, alebo iného orgánu verejnej moci v zmysle § 28 a ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z., tlač zostáv písomnej časti registra, tlač mapových listov registra a potvrdenie správnym orgánom. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem. Pán minister, samozrejme som si vedomý, že nemôžte asi obsiahnuť problematiku možno že aj reštitučnú na ministerstve pôdohospodárstva, chcel som akurát vedieť, či tie etapy, ktoré mám tu pred sebou, ktoré majú byť za dva roky, bolo takto sľúbené, že sa splnia a posledná etapa by mala byť ukončená 15. 11. 2016, to znamená malo by to teda tých 800 000 sa minúť, ako ste spomínal na tento rok je to 600 000, takže keď 200 bolo tak asi to v týchto intenciách až bude, takže chcem veriť, že to, čo bolo sľúbené, sa aj splní. Mňa trošku zaskočilo, mám tu samozrejme, že je to asi na ministerku, nie je to na vás, lebo ja tu mám aj ten harmonogram, aj tých obcí, je to prakticky 25 obcí o výmere 30 918 ha, pričom hovoríme o 39 000 parcelách. A je tam výmera katastrálnych území od 71 ha a 4 600 ha, to znamená, že sú to veľké celky, dobre, beriem, môžu tam byť urbariáty, lebo keď na 71 ha sú iba 5 parcely, tak ja beriem, že to asi budú nejaké lesné veľké bloky, lebo väčšinou to býva tak, že máte neviem 1700 ha, ale máte 6 000 parciel, tak možno že to už bude individuálne ako vlastne to má byť riešené a z tých geodetov, ktorých tiež tu mám ako boli spracovaní, chcem veriť, že aj šambrón, ktorý mali problém lebo geodeti tam trošku asi haprovali, tak chcem veriť, že sa to dotiahlo do konca, ale to asi na pani ministerku, takže asi tak, takže ďakujem pekne za odpoveď.  
Doplňujúca odpoveď