Hodina otázok

Otázka od: Zsolt Simon

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 4.2.2015 
Zadávateľ Zsolt Simon 
Otázka Vážený pán minister, kedy sa začne realizácia stavby v úseku Kriváň - Lovinobaňa a ďalšie smerom na Lučenec a Rimavskú Sobotu a s akým profilom výstavby vláda SR v týchto úsekoch počíta? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede 5.2.2015 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, na stavbu rýchlostnej cesty R2 bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorej predmetom bolo posúdenie realizovateľnosti rýchlostnej cesty R2 v úseku Kriváň - Tornaľa z hľadiska priechodnosti navrhovanej trasy záujmovým územím, vyhodnotenie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy rýchlostnej cesty R2 a overenie zabezpečenia potreby finančných prostriedkov. Po podrobnom preukázaní opodstatnenosti realizácie jednotlivých úsekov rýchlostnej cesty R2 a taktiež na základe vyhodnotenia dopravno-inžinierskych a sociálno-ekonomických kritérií, posúdení ekonomickej efektívnosti a inžiniersko-geologických a environmentálnych rizík bola odporúčaná realizácia úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Lovinobaňa do roku 2020 v polovičnom profile. Ďalšie nadväzujúce úseky v polovičnom profile boli navrhnuté na etapizáciu v časovom období R2 Lovinobaňa - Ožďany do roku 2030 a R2 Ožďany - Zacherovce do roku 2040. Národná diaľničná spoločnosť v minulom roku zabezpečila verejné obstarávanie na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku, výkon autorského dozoru a vytyčovacích prác pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Lovinobaňa - Tomášovce. Zmluva bola s úspešným uchádzačom podpísaná 7. augusta 2014 a stala sa účinnou 9. augusta 2014. Zmluvný termín dodania dokumentácie pre stavebné povolenie je do desať mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti, teda do 9. júna 2015. Skutočný termín začiatku realizácie jednotlivých úsekov rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Lovinobaňa - Tomášovce - Ožďany - Zacherovce bude stanovený na základe postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetko-právneho vyrovnania a vydanie potrebných rozhodnutí a povolení na ich správoplatnenie a taktiež po zohľadnení možnosti zabezpečenia finančných prostriedkov. Najvýhodnejšou formou financovania výstavby diaľnic je ako známe, je použitie európskych peňazí. Bohužiaľ, ani eurofondy nie sú neobmedzený bezodný mešec a avokácia, ktorú Brusel určil pre našu krajinu na roky 2014 a 2020, nepostačuje na financovanie tohto úseku. Preto je potrebné hľadať miliardy eur potrebných na výstavbu tohto aj mnohých iných potrebných úsekov v štátnom rozpočte. Vzhľadom na aktuálny stav prípravy sa začatie výstavby týchto úsekov rýchlostnej cesty R2 predpokladá najskôr v roku 2016, a to za predpokladu, že v budúcoročnom rozpočte bude na to alokované financovanie. Ďakujem za slovo, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán minister, za odpoveď. Dovoľte, aby som položil doplňujúcu odpoveď... (Reakcia predsedajúceho.) Alebo doplňujúcu otázku, tak. Chápem to správne? Po Detvu, po Kriváň pôjde štvorprúdová cesta a ďalej už len dvojprúdová. Považujete za správne a spravodlivé, keď Slovák v Lučenci a v Rimavskej Sobote má nárok menej ako ten, ktorý je z Detvy alebo zo Žiliny? Občan Rimavskej Soboty a Lučenca je menejhodnotný pre túto vládu ako občan v Detve a Žiline? Že on bude mať rýchlostnú komunikáciu, za ktorú bude musieť platiť, ktorá je taká istá, aká je tam dnes? 
Doplňujúca odpoveď Otázka profilovania alebo počtu jazdných pruhov na jednotlivých úsekov a trasovanie jednotlivých úsekov nie je vôbec politická vec, ale mala byť technicko-matematická vec a práve preto na rozdiel od vás, čo ste nerobili podrobné štúdie realizovateľnosti, a my sme tento hendikep museli po vás upratovať neviem ako dlho. Navyše, keď chcete žiadať o eurofondy, musíte mať jasne preukázané, že Európa akceptuje výstavbu určitého profilu, trasy, počtu pruhov. A jednoducho všetky tie štúdie hovoria o tom, že tam nie je v tento moment potrebný ešte štvorpruh, pretože tie intenzity sú také, aké sú. A neviem, kde ste vy prišli na takýto zjednodušený pohľad. Proste existuje na to odborný pohľad, ktorého výsledkom alebo ktorého výsledok môže určiť len štúdia realizovateľnosti z pohľadu odborného prepočítania všetkých intenzít, súvislostí, ktoré v danom regióne sú. Lež to vôbec nie je vôbec o tom, že my by sme chceli byť k niekomu nespravodliví, a rovnako si zaslúžia všetci mať adekvátnu cestnú a hlavne nadradenú cestnú infraštruktúru. Ale nemôžeme si dovoliť v tento moment, keďže nemáme peniaze na množstvo iných dôležitých úsekov a oveľa intenzívnejších úsekov, míňať v tomto čase prostriedky na niečo, čo ešte aktuálne alebo akútne nepotrebujeme. To je snáď úplne logické. Ďakujem za slovo, skončil som.