Hodina otázok

Otázka od: Tibor Lebocký

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 2. 2013 
Zadávateľ Tibor Lebocký 
Otázka Vážený pán minister, 3. marca 2013 sa má začať úplne vykonávať Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 známe pod skratkou EUTR, ktorého cieľom je zabrániť vstupu dreva z nelegálnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh. Mohli by ste informovať ako je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravené na zavedenie EUTR do praxe na Slovensku? 
Adresát minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek 
Dátum odpovede 7. 2. 2013 
Zodpovedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek 
Odpoveď Ďakujem pekne za otázku, vážený pán poslanec. Rezortu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyplýva na základe platného znenia kompetenčného zákona povinnosť vykonávať prierezové nariadenie EÚ č. 995/2010 (ďalej len EUTR) v súvislosti s výrobkami pochádzajúcimi z lesa na území Slovenskej republiky. EUTR ako celok má začať, sa má začať uplatňovať od 3. marca 2013, pričom ustanovenia v bode 6.2, 7.1, 8.7 a 8.8 sú účinné už od 2. decembra 2012 a boli naplnené. EUTR určuje, že z dôvodu absencie medzinárodné, medzinárodne hodnotnej definície legálneho dreva sa musí použiť legislatíva platná v krajine, kde sa predmetné drevo vyťažilo. V Slovenskej republike v rezorte ministerstva pôdohospodárstva predmetnú problematiku upravuje zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a Vyhláška 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva v znení neskorších predpisov. Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva na ministerstve pripravila aj návrh nového zákona pre účely vykonávania EUTR, ktorý zabezpečí väčšiu úroveň regulácie trhu s domácim drevom a výrobkami z takého dreva na území Slovenskej republiky. Ide o návrh zákona, ktorý upravuje osobitné za a) podmienky umiestnenia dreva a výrobku z dreva na trh na vymedzenom území subjektmi lesného hospodárstva v súlade s osobitným predpisom, za b) povinnosti subjektov lesného hospodárstva pri umiestňovaní dreva a výrobkoch z dreva na trh na vymedzenom území v súlade s osobitným predpisom a povinnosti monitorovacej organizácie pôsobiacej na vymedzenom území. Ďalej mobilizovanú štátnu správu na úseku umiestňovania dreva a výrobku z dreva na trh na vymedzenom území subjektmi lesného hospodárstva. Ďalej osobitný spôsob výkonu štátneho dozoru nad plnením povinností subjektov lesného hospodárstva a nad plnením povinností monitorovacej organizácie uložených týmto zákonom, osobitné sankcie a správne delikty v súlade s čl. 19 osobitného predpisu EUTR. Ministerstvo pôdohospodárstva dôsledne oslovuje a informuje úrad vlády, ostatné rezorty, odbornú a širokú verejnosť v súvislosti s EUTR. Základné informácie vrátane legislatívneho balíčka boli zverejnené na stránke ministerstva, avšak rozsiahle národné komunikačné kampane sú naviazané na spoločnú komunikačnú stratégiu pod záštitou Európskej komisie. V tejto súvislosti Slovensko má záväzok použiť v rámci národnej komunikačnej kampane jednotné komunikačné nástroje vytvorené konzultantom Európskej komisie. Pre účely štátneho dozoru v rezorte ministerstva pôdohospodárstva pre účely EUTR najviac vyhovuje aplikácia ELGIS, ktorého funkcionalita bude dostupná používateľom prostredníctvom siete internet ako komplexný informačný nástroj pre účely EUTR, aj pre účely zabezpečenia súčinnosti s príslušnými orgánmi z ostatných členských krajín, respektíve s Európskou úniou. Skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď