Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
23.7.2021
10:15:51
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
23.7.2021
10:17:27
2 Hlasovanie o programe 35. schôdze NR SR ako o celku Hlasovanie č. 2
23.7.2021
10:24:21
3 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 3
23.7.2021
14:24:56
4 613 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 4
23.7.2021
14:26:12
5 622 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 622). Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Hlasovanie č. 5
23.7.2021
17:11:55
6 615 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 6
23.7.2021
17:13:19
7 615 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 615) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 7
23.7.2021
17:14:38
8 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 8
23.7.2021
17:15:21
9 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výboru – body 1 a 2. Hlasovanie č. 9
23.7.2021
17:16:06
10 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Susko, 1. návrh, bod 1. Hlasovanie č. 10
23.7.2021
17:16:48
11 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Susko, 1. návrh, bod 2. Hlasovanie č. 11
23.7.2021
17:17:46
12 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Susko. Hlasovanie č. 12
23.7.2021
17:18:28
13 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Drdul. Hlasovanie č. 13
23.7.2021
17:19:13
14 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 14
23.7.2021
17:20:07
15 562 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 15
23.7.2021
17:21:30
16 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Žitňanskej, na prerokovanie bodu č. 8 dnes - 23.07.2021 o 18.00 hod. Hlasovanie č. 16
24.7.2021
11:08:49
17 554 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 47. Hlasovanie č. 17
24.7.2021
11:09:43
18 554 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 18
24.7.2021
11:10:40
19 554 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 19
24.7.2021
11:11:46
20 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Šeliga. Hlasovanie č. 20
24.7.2021
19:47:31
21 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. R. Fico. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 21
24.7.2021
19:49:15
22 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Š. Kuffa. NR SR nie je uznášaniaschopná. Hlasovanie č. 22
24.7.2021
20:17:53
23 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Blcháča, nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Hlasovanie č. 23
24.7.2021
20:18:41
24 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 24
24.7.2021
20:20:01
25 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 25
24.7.2021
20:20:53
26 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. R. Fica - prerušiť schôdzu NR SR do príchodu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 26
24.7.2021
20:22:03
27 623 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 623) - prvé čítanie Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 27
24.7.2021
20:23:15
28 623 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 623) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 28
24.7.2021
20:24:01
29 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Š. Kuffu - prerušiť schôdzu NR SR do príchodu predsedu NR SR B. Kollára. Hlasovanie č. 29
25.7.2021
09:07:05
30 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy výborov. Hlasovanie č. 30
25.7.2021
09:08:29
31 614 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 31
25.7.2021
09:10:30
32 623 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 623) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 32
25.7.2021
09:11:49
33 619 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
25.7.2021
09:13:11
34 619 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
25.7.2021
09:14:20
35 611 Vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 611) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
25.7.2021
09:15:39
36 611 Vládny návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 611) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
25.7.2021
09:17:32
37 564 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana SLOBODU, Jána KROŠLÁKA, Igora KAŠPERA a Viery LEŠČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 564) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 37