Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

1234567
DátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
16.6.2009
13:05:53
1 Prezentácia. Hlasovanie č. 1
16.6.2009
13:18:56
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh, ktorý podal posl. Frešo. Hlasovanie č. 2
16.6.2009
13:20:02
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh, ktorý podal posl. Frešo. Hlasovanie č. 3
16.6.2009
13:21:05
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podala posl. Sarközy. Hlasovanie č. 4
16.6.2009
13:22:15
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Štefanec. Hlasovanie č. 5
16.6.2009
13:23:21
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Farkas. Hlasovanie č. 6
16.6.2009
13:23:58
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podala posl. Žitňanská. Hlasovanie č. 7
16.6.2009
13:24:51
8 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Mečiar - vypustiť z rokovania 39. schôdze tlač 928. Hlasovanie č. 8
16.6.2009
13:25:33
9 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Mečiar - vypustiť z rokovania 39. schôdze tlač 1112. Hlasovanie č. 9
16.6.2009
13:26:13
10 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Mečiar - presunúť rokovanie na nasledujúcu schôdze - tlač 1014. Hlasovanie č. 10
16.6.2009
13:26:52
11 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podal posl. Mečiar - vypustiť z rokovania 39. schôdze tlač 1020. Hlasovanie č. 11
16.6.2009
13:27:39
12 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh, ktorý podala posl. Biró - vypustiť z rokovania 39. schôdze tlač 982. Hlasovanie č. 12
16.6.2009
13:28:34
13 Hlasovanie o programe 39. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ako o celku Hlasovanie č. 13
16.6.2009
17:10:41
14 1100 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1100). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 14
16.6.2009
17:12:04
15 1107 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 1107). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 15
16.6.2009
17:13:58
16 1130 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1130). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 16
16.6.2009
17:15:04
17 1132 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1132). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 17
16.6.2009
17:17:12
18 1084 Zákon z 28. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1084) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 18
16.6.2009
17:18:11
19 1084 Zákon z 28. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1084) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 19
16.6.2009
17:19:50
20 1092 Zákon z 29. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1092) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach 1 - 7 prezidenta Slovenskej republiky. Hlasovanie č. 20
16.6.2009
17:20:38
21 1092 Zákon z 29. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1092) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 21
16.6.2009
17:21:56
22 1094 Zákon z 29. apríla 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1094) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky - body 1, 4, 5, 7-14. Hlasovanie č. 22
16.6.2009
17:22:40
23 1094 Zákon z 29. apríla 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1094) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky - body 2, 3. Hlasovanie č. 23
16.6.2009
17:23:23
24 1094 Zákon z 29. apríla 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1094) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky - bod 6. Hlasovanie č. 24
16.6.2009
17:24:18
25 1094 Zákon z 29. apríla 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1094) - tretie čítanie. Hlasoavnie o vrátenom zákone ako o celku. Hlasovanie č. 25
16.6.2009
17:25:29
26 1104 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1104) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 26
16.6.2009
17:26:39
27 1104 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1104) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 27
16.6.2009
17:28:24
28 1135 Hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vzdaniu sa funkcie predsedov niektorých výborov Národnej rady Slovenskej republiky a k vzdaniu sa funkcií členov Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (tlač 1135). Hlasovanie č. 28
17.6.2009
00:00:00
- Návrh na voľbu predsedov niektorých výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie v tajnej voľbe
17.6.2009
00:00:00
- Návrh na voľbu predsedov niektorých výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie v tajnej voľbe
17.6.2009
00:00:00
- Návrh na voľbu predsedov niektorých výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie v tajne voľbe
17.6.2009
00:00:00
- Návrh na voľbu predsedov niektorých výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie v tajnom hlasovaní
17.6.2009
00:00:00
- Návrh na voľbu predsedov niektorých výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie v tajnom hlasovaní
17.6.2009
11:10:05
29 1101 Vládny návrh zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1101) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 29
17.6.2009
11:11:08
30 1101 Vládny návrh zákona o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1101) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 30
17.6.2009
11:12:44
31 1108 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 1108) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 31
17.6.2009
11:13:47
32 1108 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (tlač 1108) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 32
17.6.2009
11:15:01
33 1131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1131) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 33
17.6.2009
11:16:20
34 1131 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1131) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 34
17.6.2009
11:17:27
35 1133 Vládny návrh zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1133) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 35
17.6.2009
11:18:21
36 1133 Vládny návrh zákona o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1133) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 36
17.6.2009
11:19:22
37 1071 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z. (tlač 1071) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 37
17.6.2009
11:20:23
38 1071 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z. (tlač 1071) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 38
17.6.2009
11:21:14
39 1074 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 1074) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 39
17.6.2009
11:22:08
40 1074 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (tlač 1074) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 40
17.6.2009
11:23:00
41 1105 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1105) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 41
17.6.2009
11:24:04
42 1105 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 1105) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 42
17.6.2009
11:25:07
43 1061 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1061) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 43
17.6.2009
11:26:14
44 1061 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 1061) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 44
17.6.2009
11:27:09
45 1081 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. (tlač 1081) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 45
1234567