Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Červeňáková, Elena

Za 1483
Proti 374
Zdržal(a) sa 1028
Nehlasoval(a) 50
Neprítomný(á) 197
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
26 30.1.2018
13:09:35
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
26 30.1.2018
13:14:06
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Vašečku. Neprítomný(á)
26 30.1.2018
13:15:02
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Grausovej. Neprítomný(á)
26 30.1.2018
13:15:53
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Rašiho. Neprítomný(á)
26 30.1.2018
13:16:37
5 Hlasovanie o programe 26. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Neprítomný(á)
26 30.1.2018
13:21:43
6 Hlasovanie o uznesení, ktorým NR SR berie na vedomie vzdanie sa mandátu posl. J. Drobu. Neprítomný(á)
26 30.1.2018
13:26:49
7 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníčok na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
26 30.1.2018
13:31:06
8 846 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zmeny v zložení stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
26 30.1.2018
17:03:01
9 799 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 799) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:04:06
10 799 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 799) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
26 30.1.2018
17:05:02
11 815 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (tlač 815) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:05:59
12 815 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (tlač 815) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
26 30.1.2018
17:07:09
13 764 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 764) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Proti
26 30.1.2018
17:07:57
14 764 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 764) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:08:44
15 764 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 764) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál, 1. návrh. Za
26 30.1.2018
17:09:21
16 764 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 764) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál, 2. návrh. Za
26 30.1.2018
17:10:02
17 764 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 764) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Jurzyca, Kiššová, Rajtár a Kaščáková. Za
26 30.1.2018
17:10:49
18 764 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 764) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:11:36
19 764 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (tlač 764) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:12:59
20 763 Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Laurenčíka - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Za
26 30.1.2018
17:13:50
21 763 Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Proti
26 30.1.2018
17:14:53
22 763 Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 32 a 34 až 36. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:15:32
23 763 Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 33. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:16:12
24 763 Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Šuca. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:16:54
25 763 Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Panáček. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:17:41
26 763 Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Zdržal(a) sa
26 30.1.2018
17:18:31
27 763 Vládny návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
26 31.1.2018
11:03:13
30 816 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 816) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
26 1.2.2018
11:08:30
32 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
26 1.2.2018
11:12:51
33 847 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, zmeny v zložení stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu predsedu skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 847). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
26 1.2.2018
11:14:54
34 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Proti
26 1.2.2018
11:15:34
35 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Zdržal(a) sa
26 1.2.2018
11:16:29
36 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Antal, 1. návrh. Za
26 1.2.2018
11:17:07
37 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Antal, 2. návrh. Za
26 1.2.2018
11:17:45
38 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Fecko, 1. návrh. Za
26 1.2.2018
11:18:22
39 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Fecko, 2. návrh. Za
26 1.2.2018
11:19:28
40 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál, bod 2. Za
26 1.2.2018
11:20:14
41 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Dostála. Za
26 1.2.2018
11:21:17
42 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Grendel, body 1 a 7. Za
26 1.2.2018
11:22:14
43 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Grendel, bod 3. Za
26 1.2.2018
11:22:54
44 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Grendel, body 4 a 5. Za
26 1.2.2018
11:23:32
45 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Grendel, bod 6. Za
26 1.2.2018
11:24:09
46 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Grendel, bod 8. Za
26 1.2.2018
11:24:48
47 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Grendel, body 9 až 11. Za
26 1.2.2018
11:25:32
48 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Grendel, body 12, 14 a 15. Za
26 1.2.2018
11:26:10
49 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Grendel, bod 13. Za
26 1.2.2018
11:27:18
50 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Remišová, 1. návrh, body 1 až 8. Za
26 1.2.2018
11:27:54
51 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Remišová, 2. návrh. Za
26 1.2.2018
11:29:03
52 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Remišová, 3. návrh, bod 1. Za
26 1.2.2018
11:30:07
53 755 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Remišová, 4. návrh, body 1 až 3 a 5. Za
12345678910...»