Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Zimenová, Zuzana

Za 2027
Proti 898
Zdržal(a) sa 1111
Nehlasoval(a) 108
Neprítomný(á) 532
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
11 22.11.2016
13:08:33
1 Prezentácia. Neprítomný(á)
11 22.11.2016
13:18:40
2 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Prvý návrh posl. Matoviča. Neprítomný(á)
11 22.11.2016
13:19:28
3 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hegera. Neprítomný(á)
11 22.11.2016
13:20:39
4 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Viskupiča. Neprítomný(á)
11 22.11.2016
13:21:54
5 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Dostála. Neprítomný(á)
11 22.11.2016
13:22:35
6 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Budaja. Neprítomný(á)
11 22.11.2016
13:23:36
7 Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 11. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Druhý návrh posl. Matoviča. Neprítomný(á)
11 22.11.2016
13:24:18
8 Hlasovanie o programe 11. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Neprítomný(á)
11 22.11.2016
13:36:06
9 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
11 22.11.2016
17:08:24
10 328 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 328). Hlasovanie o návrhu posl. Dostála - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Za
11 22.11.2016
17:09:09
11 328 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 328). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Proti
11 22.11.2016
17:10:27
12 252 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5. Zdržal(a) sa
11 22.11.2016
17:11:05
13 252 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Proti
11 22.11.2016
17:11:53
14 252 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 252) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Proti
11 23.11.2016
11:05:57
15 329 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 329) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
11 23.11.2016
11:06:58
16 329 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 329) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
11 23.11.2016
11:08:02
17 329 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 329) - prvé čítanie. Hlasovanie o termíne prerokovania návrhu v 2. čítaní a to dnes o 14.00 hod. Zdržal(a) sa
11 23.11.2016
11:09:46
18 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Proti
11 23.11.2016
11:10:28
19 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 3. Zdržal(a) sa
11 23.11.2016
11:11:14
20 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. M. Ivan. Za
11 23.11.2016
11:11:58
21 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 256) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Proti
11 23.11.2016
11:12:48
22 256 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (tlač 256) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Proti
11 23.11.2016
11:13:57
23 257 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 257) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 9. Zdržal(a) sa
11 23.11.2016
11:14:40
24 257 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 257) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Proti
11 23.11.2016
11:15:29
25 257 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 257) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Proti
11 23.11.2016
11:22:58
26 334 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 334). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
11 23.11.2016
17:09:45
27 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 258) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona, vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Za
11 23.11.2016
17:10:32
28 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 258) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Proti
11 23.11.2016
17:11:13
29 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 258) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 19. Zdržal(a) sa
11 23.11.2016
17:12:04
30 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 258) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Beblavý. Za
11 23.11.2016
17:12:42
31 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 258) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Simon. Za
11 23.11.2016
17:13:26
32 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 258) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. R. Baláž. Za
11 23.11.2016
17:14:11
33 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 258) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Proti
11 23.11.2016
17:15:02
34 258 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 258) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
11 23.11.2016
17:16:52
35 329 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 329) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Matovič. Zdržal(a) sa
11 23.11.2016
17:17:57
36 329 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 329) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
11 23.11.2016
17:19:06
37 299 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov (tlač 299) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
11 23.11.2016
17:20:12
38 299 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov (tlač 299) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Zdržal(a) sa
11 23.11.2016
17:21:31
39 288 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2017 (tlač 288). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
11 23.11.2016
17:22:46
40 Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa body 26 a 27 prerokovali v pondelok 28.11.2016 o 9.00 hod. Neprítomný(á)
11 29.11.2016
11:07:59
41 Hlasovanie o návrhu na doplnenie programu 11. schôdze o tlač 335 a o tlač 337. Za
11 29.11.2016
11:10:11
42 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 1 až 6, 9 až 32, 35 až 46, 48, 50, 52 a 53. Zdržal(a) sa
11 29.11.2016
11:11:02
43 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 33, 34 a 47. Zdržal(a) sa
11 29.11.2016
11:11:49
44 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body: 7, 8 a 51. Zdržal(a) sa
11 29.11.2016
11:12:34
45 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 49. Zdržal(a) sa
11 29.11.2016
11:13:56
46 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Remišovej. Za
11 29.11.2016
11:14:36
47 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Remišová, 1. návrh, body 1, 4 a 5. Za
11 29.11.2016
11:15:14
48 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Remišová, 2. návrh. Za
11 29.11.2016
11:15:56
49 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Pfundtner. Za
11 29.11.2016
11:16:59
50 255 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 255) - druhé čítanie. Hlasovanie o námietke posl. Verešovej. Za
12345678910...»