Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Antal, Peter

Za 3123
Proti 393
Zdržal(a) sa 1152
Nehlasoval(a) 81
Neprítomný(á) 269
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
7 23.9.2016
14:50:48
4 Hlasovanie o návrhu, aby sa dnes 23. septembra 2016 rokovalo aj po 16.00 hod. až do skončenia 7. schôdze NR SR vrátane hlasovania. Za
7 23.9.2016
18:03:06
5 157 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi KALlŇÁKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Zemanovej, aby sa o tlači 157 hlasovalo tajným hlasovaním. Proti
7 23.9.2016
18:04:24
6 157 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi KALlŇÁKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 157). Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery. Proti
9 8.9.2016
11:10:00
48 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Neprítomný(á)
9 8.9.2016
11:13:38
49 235 Návrh na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky a vymenovanie poslanca za náhradného člena stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 235) Hlasovanie o návrhu uznesenia. Zdržal(a) sa
9 8.9.2016
11:14:59
50 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 8.9.2016
11:16:19
51 188 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 188) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 8.9.2016
11:17:49
52 189 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 8.9.2016
11:19:04
53 189 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 8.9.2016
11:20:21
54 153 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení (tlač 153) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 8.9.2016
11:21:22
55 195 Vládny návrh zákona o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon) (tlač 195) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 8.9.2016
11:22:38
56 195 Vládny návrh zákona o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon) (tlač 195) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 8.9.2016
11:23:47
57 196 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 8.9.2016
11:24:59
58 196 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 8.9.2016
11:26:10
59 197 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 197) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 8.9.2016
11:27:32
60 197 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 197) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 8.9.2016
11:28:52
61 190 Vládny návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 8.9.2016
11:30:12
62 190 Vládny návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 8.9.2016
11:31:31
63 191 Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 8.9.2016
11:32:55
64 191 Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 8.9.2016
11:34:08
65 162 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia (tlač 162). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 8.9.2016
11:36:18
66 123 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (tlač 123) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
9 8.9.2016
11:38:51
67 143 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Martina POLlAČIKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke zo spoločnej správy výborov. Za
9 8.9.2016
11:39:46
68 143 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Martina POLlAČIKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
9 8.9.2016
11:40:41
69 143 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Ondreja DOSTÁLA, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Martina POLlAČIKA a Martina KLUSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 143) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
9 8.9.2016
15:58:17
70 Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Galko. Nehlasoval(a)
9 8.9.2016
17:02:50
71 200 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA, Martina GLVÁČA, Tibora BERNAŤÁKA, Gábora GÁLA a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 200) - prvé čítanie. Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Galko. Zdržal(a) sa
9 8.9.2016
17:03:48
72 Hlasovanie o návrhu podpredsedu NR SR Bugára na doplnenie programu 9. schôdze NR SR. Za
9 8.9.2016
17:04:31
73 184 Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu. Hlasovanie o tom aby sa voľba konala tajným hlasovaním. Za
9 9.9.2016
11:02:45
76 237 Návrh na vytvorenie skupín priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a voľbu ich predsedov (tlač 237). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 12.9.2016
17:08:34
77 106 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 106) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál. Zdržal(a) sa
9 12.9.2016
17:11:48
78 106 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 106) - treie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Zdržal(a) sa
9 12.9.2016
17:13:14
79 172 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 172) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 12.9.2016
17:14:34
80 172 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 172) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 12.9.2016
17:16:06
81 133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (tlač 133) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Za
9 12.9.2016
17:16:51
82 133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (tlač 133) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 6. Za
9 12.9.2016
17:17:40
83 133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (tlač 133) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Ivan, Kiššová a Galek, 1. návrh. Zdržal(a) sa
9 12.9.2016
17:18:22
84 133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (tlač 133) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Ivan, Kiššová a Galek, 2. návrh. Zdržal(a) sa
9 12.9.2016
17:19:47
85 133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (tlač 133) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
9 12.9.2016
17:20:43
86 133 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. (tlač 133) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
9 12.9.2016
17:22:19
87 124 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave (tlač 124) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 12.9.2016
17:24:02
88 125 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách (tlač 125) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
9 12.9.2016
17:25:21
89 192 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 192) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 12.9.2016
17:26:34
90 192 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 192) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 12.9.2016
17:27:49
91 193 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (tlač 193) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simon - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Proti
9 12.9.2016
17:28:39
92 193 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (tlač 193) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 12.9.2016
17:30:01
93 193 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (tlač 193) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 12.9.2016
17:31:21
94 194 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 194) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
9 12.9.2016
17:32:50
95 194 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 194) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
9 12.9.2016
17:34:02
96 155 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (tlač 155) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
12345678910...»