Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR - Maďarič, Marek

Za 1266
Proti 98
Zdržal(a) sa 774
Nehlasoval(a) 47
Neprítomný(á) 741
Neplatných hlasov 0
12345678910...»
Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasoval
28 13.3.2018
13:06:02
1 Prezentácia Nehlasoval(a)
28 13.3.2018
13:19:05
2 Hlasovanie o návrhu posl. Beblavého na zmenu programu 28. schôdze NR SR. Proti
28 13.3.2018
13:20:02
3 Hlasovanie o návrhu posl. Matoviča doplniť program 28. schôdze NR SR. Proti
28 13.3.2018
13:20:35
4 Hlasovanie o programe 28. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami. Za
28 13.3.2018
17:06:45
5 886 Zákon zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Za
28 13.3.2018
17:07:25
6 886 Zákon zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidenta Slovenskej republiky. Zdržal(a) sa
28 13.3.2018
17:08:14
7 886 Zákon zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886) - druhé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Jankculíka, na zmenu účinnosti - body 1 až 8. Za
28 13.3.2018
17:09:18
8 886 Zákon zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom zákone ako o celku. Za
28 13.3.2018
17:10:01
9 904 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 904). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
28 13.3.2018
17:10:39
10 908 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 908). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
28 13.3.2018
17:11:40
11 858 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 858) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
28 13.3.2018
17:12:49
12 858 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 858) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
28 13.3.2018
17:13:52
13 867 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 867) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
28 13.3.2018
17:14:55
14 867 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 867) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
28 13.3.2018
17:15:58
15 868 Vládny návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 868) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
28 13.3.2018
17:16:59
16 868 Vládny návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 868) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
28 13.3.2018
17:17:56
17 870 Vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 870) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
28 13.3.2018
17:18:54
18 870 Vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 870) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
28 13.3.2018
17:20:05
19 869 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (tlač 869) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
28 13.3.2018
17:21:19
20 869 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (tlač 869) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
28 13.3.2018
17:22:16
21 815 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (tlač 815) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 10. Za
28 13.3.2018
17:22:57
22 815 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (tlač 815) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
28 13.3.2018
17:23:46
23 815 Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (tlač 815) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
28 13.3.2018
17:24:51
24 839 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 839) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
28 13.3.2018
17:26:02
25 839 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 839) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
28 13.3.2018
17:27:12
26 844 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 844) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
28 13.3.2018
17:28:18
27 844 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 844) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
28 13.3.2018
17:29:28
28 799 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 799) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 7. Za
28 13.3.2018
17:30:13
29 799 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 799) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
28 13.3.2018
17:31:02
30 799 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 799) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
28 13.3.2018
17:32:24
31 816 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 816) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 14 a 17 až 19. Za
28 13.3.2018
17:33:01
32 816 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 816) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 15 a 16. Za
28 13.3.2018
17:33:41
33 816 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 816) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
28 13.3.2018
17:34:30
34 816 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 816) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
28 13.3.2018
17:35:35
35 817 Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 817) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Za
28 13.3.2018
17:36:17
36 817 Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 817) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 23. Za
28 13.3.2018
17:37:05
37 817 Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 817) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Gaborčáková. Proti
28 13.3.2018
17:37:43
38 817 Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 817) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Shahzad. Proti
28 13.3.2018
17:38:30
39 817 Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 817) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
28 13.3.2018
17:39:17
40 817 Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 817) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
28 13.3.2018
17:40:13
41 818 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 818) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Za
28 13.3.2018
17:40:53
42 818 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 818) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 14. Za
28 13.3.2018
17:41:36
43 818 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 818) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Blanár. Za
28 13.3.2018
17:42:18
44 818 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 818) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Za
28 13.3.2018
17:43:01
45 818 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 818) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Za
28 13.3.2018
17:44:11
46 820 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom o práci v námornej doprave, 2006 (tlač 820) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
28 13.3.2018
17:45:26
47 898 Petícia občanov Slovenskej republiky podaná Národnej rade Slovenskej republiky 6. februára 2018, aby zmenou zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovila maximálny vek pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvorila zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku (tlač 898). Hlasovanie o návrhu uznesenia. Za
28 13.3.2018
17:46:29
48 866 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 866) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Simona - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Proti
28 13.3.2018
17:47:10
49 866 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 866) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Za
28 13.3.2018
17:48:19
50 866 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 866) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Za
12345678910...»