Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:23 
Číslo hlasovania 27 
Názov hlasovania Zákon z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1564) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke 5, prezidentky Slovenskej republiky.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 147
Hlasujúcich 146
[Z] Za hlasovalo 65
[P] Proti hlasovalo 43
[?] Zdržalo sa hlasovania 38
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 3