Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:21 
Číslo hlasovania 25 
Názov hlasovania Zákon z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1564) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu posl. Kondróta, zmena účinnosti.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 146
Hlasujúcich 146
[Z] Za hlasovalo 119
[P] Proti hlasovalo 5
[?] Zdržalo sa hlasovania 22
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 4