Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 2 
Dátum a čas 22. 4. 2016 13:14 
Číslo hlasovania 11 
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Dostála a posl. Laurenčíka.
Výsledok hlasovania Parlament nebol uznášaniaschopný
Prítomní 33
Hlasujúcich 31
[Z] Za hlasovalo 22
[P] Proti hlasovalo 9
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 117