Hodina otázok zo dňa 20.9.2018


Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Mária Janíková 
Otázka Na rokovaní vlády vo Svidníku bola prerokovaná správa o integrácii Rómov. Pán premiér, viete nás informovať, aké konkrétne kroky sa plánuju? 
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Vážená pani poslankyňa, ctené dámy a páni, dovoľte mi, aby som teda prečítal odpoveď pána predsedu vlády: Na úvod by som rád pripomenul, že v prípade integrácie Rómov ide o dlhodobý proces, ktorý nie je vôbec jednoduchý a bez komplikácií. Nezabúdajme, prosím, že integráciu Rómov riešime už niekoľko desaťročí. Áno, priznajme si, že tento problém sa riešil ešte do roku 1989 s menšími či väčšími úspechmi. Po tomto roku, kedy sa vyskytli nové príležitosti, ale aj nové nástrahy sa stala integrácia Rómov omnoho komplikovanejšia, rozmanitejšia a náročnejšia. Boli vypracované viaceré strategické a koncepčné materiály. Som presvedčený, že všetky vlády po roku 1989 sa snažili integráciu Rómov riešiť, ako najlepšie vedeli, a pohnúť sa vpred. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci, prerokovanie a schválené monitorovacej správy plnenia stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2017 na zasadnutí vlády vo Svidníku bolo teda iba ďalším krokom na dlhej ceste. Vychádzame z programového vyhlásenia vlády, kde sa zaväzujeme venovať osobitnú pozornosť začleňovaniu Rómov v súlade so stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a záväzkami Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie vyplývajúcich zo záverov Rady Rámca Európskej únie pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020. Rád by som pripomenul, že v rámci stratégie kladieme dôraz hlavne na integráciu marginalizovaných komunít. Hlavným zámerom je zastavenie ich segregácie a dosiahnutie pozitívneho obratu v ich sociálnom začleňovaní, nediskriminácia, v zmene postojov väčšinového obyvateľstva voči Rómom. Na druhej strane je nutné podotknúť, že pravidlá slušného správania a dodržiavanie zákonov platí pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Minulý rok vo februári vláda schválila dokument Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016 až ´18 pre oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania a nový akčný plán pre oblasť finančného začlenenia. A následne v septembri vláda prijala akčné plány stratégie Slovenskej republiky na roky ´17 až ´20 pre oblasť nediskriminácie a oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti, iniciatíva integrácie Rómov prostredníctvom komunikácie. V rámci monitorovacej správy sme sa zamerali na každoročný odpočet aktuálnych hodnôt indikátorov globálnych a čiastkových cieľov stratégie a nastavenie ich východiskových hodnôt a súčinnosti príslušných rezortov a organizácií, ktoré týmito dátami disponujú. Taktiež sme sa zamerali na nastavenie plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov aktivít akčných plánov stratégie. Ak sa pozrieme do spomínanej správy vidíme, že v minulom roku celkový objem čerpaných finančných prostriedkov na plnení opatrení stratégie bol viac ako 82 mil. eur. Z tejto sumy sa najviac financií smerovalo do oblasti tvorby zamestnanosti, kde to bolo viac ako 62 mil. eur. Druhý najväčší objem financií, takmer 15 mil. eur, bol čerpaný v oblasti vzdelávania. Na zlepšenie bývania bolo použitých viac ako 4 mil. eur a na zníženie diskriminácie 1,2 mil. eur. Uvedené sumy zahŕňajú peniaze z európskych štrukturálnych fondov aj zo štátneho rozpočtu. V rámci implementácie stratégie sa niektoré z opatrení realizujú aj v pôsobnosti samospráv a neziskových organizácií prostredníctvom viaczdrojového financovania. V rámci výdavkov zo štátneho rozpočtu sa okrem iného využili dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Pani poslankyňa, v rámci tohto krátkeho vymedzeného času nemôžem spomenúť všetky ciele a kroky schválené a monitorované v rámci stratégie, ale rád by som konkrétne uviedol niektoré aktuálne opatrenia. Podporili sme stravovanie a vybavenie školskými pomôckami vyše 5-tisíc detí, financovanie 225 asistentov v základných školách, 53 asistentov v materských školách, začatie výstavby 79 materských škôl, fungovanie 128 školských klubov detí s vyše 13-tisíc žiakmi. Prostredníctvom programu Škola otvorená všetkým sa vylepšili študijné podmienky pre 19-tisíc žiakov. Vyše 46-tisíc ľuďom boli poskytnuté programy aktívnych opatrení trhu práce a 693 z nich prešlo aj rekvalifikačným kurzom. Terénna sociálna práca funguje v 223 lokalitách a podporená bola aj práca 55 komunitných centier. 5 600 klientom bola ponúknutá asistencia v oblasti spravovania dlhov vrátane osobného bankrotu. Vybudovalo sa 46 bytov nižšieho štandardu a do programu vysporiadania pozemkov sa zapojilo 135 obcí. Projekt miestnej občianskej poriadkovej služby vytvoril 832 pracovných miest, čím sa zásadne zlepšila bezpečnostná situácia v 148 obciach, v oblasti rómskej kultúry bolo podporených 165 projektov a 192 ďalších projektov interkultúrneho porozumenia. Ďakujem, pani poslankyňa, za pozornosť. Aj teda aj vám ostatným.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Róbert Puci 
Otázka Vážený pán predseda vlády, v pondelok 17. 9. 2018 sa uskutočnilo spoločné rokovanie vlád SR a ČR. Aké sú výsledky tohto rokovania?  
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán poslanec. Teda dovoľte mi, aby som vám prečítal odpoveď pána predsedu vlády: Úvodom odpovede na vašu otázku mi dovoľte skonštatovať, že vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou si udržujú výnimočný charakter a ťažko môžeme vidieť podobný príklad v celej Európskej únii. Ich rozvoj zostáva prioritou oboch vlád. Je to pochopiteľné, pretože história oboch štátov má spoločné paralely a prieniky vrátane desaťročí spoločnej existencie. Tvoríme dva slovanské národy, ktoré po rozdelení československej federatívnej republiky na dve samostatné republiky nielenže nemajú medzi sebou žiadne konflikty, ale majú sa úprimne radi, čo nie je v dnešnom svete vôbec samozrejmé. Našimi výkonmi, úzkou spoluprácou i spojenectvom prispievame k stabilite strednej Európy, ale aj celej Európskej únie. Symbolickým, ale i praktickým vyjadrením našej spolupráce sú aj pravidelné spoločné zasadnutia vlád. Historicky prvé sa uskutočnilo 29. októbra v Uherskom Hradišti 2012 v Trenčíne. Nasledovali rokovania v Skalici, Valticiach, bratislavskom Bôriku a na zámku Lednice. Košice si za miesto terajších spoločných rokovaní nevybrala vláda Slovenskej republiky náhodou. Práve tam žije totiž početná česká komunita a už zajtra, 21. septembra, uplynie 97 rokov od chvíle, keď toto mesto navštívil prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Spoločné zasadnutie vlády Slovenskej republiky a Českej republiky v Košiciach sa nieslo v duchu pripomenutia si aj ďalších významných tohtoročných výročí: 100. výročia založenia Československej republiky, 50. výročia udalostí v roku 1968 v Československu a 25. výročia samostatnej slovenskej a českej štátnosti, upevňovania a kultivovania priateľských a v mnohom výnimočných vzťahov slovenského a českého národa. Medzi hlavné témy stretnutia vlád Českej a Slovenskej republiky patrila naša spolupráca v sektorových oblastiach, ktorú charakterizujú dlhoročné nadštandardné vzťahy. Zhovárali sme sa napríklad o energetike. Obe krajiny podporujú realizáciu infraštruktúrneho smart grid projektu ACON medzi Slovenskou a Českou republikou, ktorý zavedie nové inteligentné riešenia do elektrizačnej sústavy oboch krajín. Dôležitosť tohto projektu podčiarkuje aj jeho zaradenie v novembri 2017 na zoznam projektov spoločného záujmu Európskej únie v oblasti energetickej infraštruktúry. V oblasti dopravy sme sa zhodli, že obojstrannou prioritou cezhraničnej cestnej infraštruktúry je prepojenie Hulín – Púchov diaľnice medzi hlavnými diaľničnými ťahmi, ako aj prepojenie úsekov Frýdek Mýstek – Jablonkov – Žilina. Podporujeme tiež modernizáciu existujúceho železničného prepojenia Brno – Viedeň – Györ – Bratislava – Budapešť na platforme spolupráce V4 a dohodli sme sa, že vynaložíme maximálne úsilie a podporu rozvoja železničnej cesty v regióne strednej Európy. Spomenul by som aj oblasť obrany, kde slovenská armáda plánuje historickú modernizáciu. Do roku 2030 chceme investovať 30 mld. eur na obnovu stíhačiek, radarov, obrnených vozidiel a ďalšej techniky. Bude účelné, ak tieto peniaze podporia slovenský alebo český obranný priemysel. Dohodli sme sa preto, že budeme informovať o každom tendri a obstarávaní o dozbrojení armády, kde by sme mohli intenzívnejšie spolupracovať a podobný postup by sa mohol rozšíriť aj na celú V4. Vlády Slovenskej a Českej republiky uvítali tiež prípravu novej zmluvy o policajnej spolupráci a podporili myšlienku realizáciu projektu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne a Krajského riaditeľstva polície Zlínskeho kraja zameraného na posilnenie koordinácie a rozsahu spolupráce v boji proti cezhraničnej kriminalite a nelegálnej migrácii. V súčasnosti už prebieha podobný projekt Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a Juhomoravského kraja. Za účelom boja proti podvodom v oblasti DPH, ktorý predstavuje jednu z priorít pre obe vlády, bol vypracovaný návrh dohody o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty. Očakávame od nej efektívnejšie odhaľovanie daňových podvodov, čo sa premietne do zlepšeného výberu DPH. Okrem toho veríme, že bude mať aj preventívny účinok a prispeje k zlepšeniu daňovej disciplíny podnikateľov. Chceme rozvíjať užšiu spoluprácu aj v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky pri hľadaní riešení vyplývajúcich z demografických zmien, štruktúry pracovných trhov alebo pri riešení nepriaznivých sociálnych situácií občanov oboch krajín. Podporujeme zámer vytvoriť také stratégie pracovnej mobility, ktoré budú reflektovať potreby pracovného trhu a zároveň chceme koordinovať spoločný postup pri predchádzaní a zamedzovaní nekalých praktík a nelegálneho zamestnávateľa. Vlády Slovenskej a Českej republiky sa zhodli aj na potrebe intenzívnej spolupráce v oblasti politiky súdržnosti v súvislosti so súčasným a budúcim obdobím a na podpore konceptu inteligentných miest v oboch krajinách. Na konci rokovaní som podpísal s ministerkou pre miestny rozvoj a eurofondy; teda to som už bol ja a nie pán premiér; memorandum o spolupráci v oblasti smart cities a eurofondov a keď ma, pán poslanec, pozvete na kávu, dopoviem vám aj zvyšok aktivít. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne za odpoveď. Pán podpredseda, potom pri tej káve to platí. 
Doplňujúca odpoveď Dúfam, že to neplatím ja ako obyčajne. 

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Michal Bagačka 
Otázka Vážený pán premiér, ako hodnotíte realizáciu akčných plánov v menej rozvinutých okresoch?  
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán poslanec. Teda prečítam vám odpoveď pána predsedu vlády: Vážený pán poslanec, vlády Slovenskej republiky vedené stranou SMER – sociálna demokracia uplatňujú už viac ako desať rokov prax tzv. výjazdových zasadaní v jednotlivých okresoch Slovenska, ktoré sa konajú v regiónoch, v ktorých sa dlhodobo prejavujú sociálne a ekonomické problémy. Do prípravy a priebehu daných rokovaní sú zapojení nielen predstavitelia príslušného okresu, ale ako ukazujú praktické odozvy, tieto sú predmetom záujmu aj širšej verejnosti v regióne. Výjazdové rokovania vlády Slovenskej republiky slúžia tiež na širšiu diskusiu s predstaviteľmi samospráv v regiónoch. Pozitívne je prijímaná skutočnosť, že účastníkmi týchto rokovaní sú pravidelne tiež predstavitelia krajských inštitúcií, prokuratúry, súdu a Policajného zboru, čo dáva rokovaniam vlády a súvisiacim diskusiám potrebný komplexnejší rozmer. Podľa programového vyhlásenia si je vláda vedomá nevyhnutnosti zabezpečovať podmienky pre lepší výkon a koordináciu územného rozvoja so špeciálnym zreteľom na najmenej rozvinuté okresy. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrenia finančných zdrojov na rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Zároveň predpokladá podporu lokálnej iniciatívy, motivácie pre spoločný postup miest a obcí v okrese kombinované s opatreniami na úrovni samosprávneho kraja a centrálnej úrovni. Na základe požiadaviek okresov a prekážok, ktoré sa vyskytli v prvých rokoch implementácie zákona, týkajúcich sa napríklad pomalého či zložitého čerpania verejných zdrojov komplikujúcich realizáciu akčných plánov a ich pružnú adaptáciu k meniacim sa podmienkam v rámci okresu, ako aj ďalších otázok, sa ukázala potreba jeho novelizácie. Preto vám, páni poslanci, ďakujem, že ste v januári tohto roka príslušnú novelu schválili. Novela zákona účinná od 1. 4. 2018 rozšírila jeho pôsobnosť na ďalšie zaostávajúce okresy Slovenskej republiky. V súčasnosti je do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zaradených 18 okresov z Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Na realizáciu akčných plánov bolo vyčlenených viac ako 67 mil. eur zo štátneho rozpočtu, ktoré môžu okresy v rámci svojich alokácií čerpať spravidla počas piatich rokov. Ďalšími dostupnými zmenami sú rozšírenie skupiny oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby podnikateľov, vytvorenie Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov ako poradného orgánu vlády vedeného podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. Ďalej je to posunutie zodpovednosti za výber projektov a celkovú realizáciu akčných plánov na okresy vedené okresnými úradmi podporovanými výbormi zloženými zo zástupcov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov so vzťahom k danému okresu a tiež zavedenie ročných priorít realizácie akčných plánov okresov vrátane prideľovania regionálneho príspevku schvaľovaných vládou Slovenskej republiky, ktoré majú zrýchliť a stransparentniť čerpanie regionálneho príspevku. Predpokladáme, že čerpanie regionálneho príspevku výrazne urýchli aj schválený dodatok v schéme minimálnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti, ktorý otvára možnosť podpory aj pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, ktoré vytvoria aspoň jedno pracovné miesto. Dodatkom bola zrušená povinnosť vytvorenia minimálne piatich pracovných miest. Akčné plány prijaté vládou Slovenskej republiky sú záväznými dokumentmi zameranými na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania. Predstavujú systematický prístup k riešeniu problematiky zaostávania regiónov, integrujú existujúce rezortné i prierezové programy. Ambíciou vlády je akčnými plánmi napomôcť k vyrovnávaniu rozdielov medzi východom a západom nášho štátu. Cieľom akčných plánov je podpora okresov s mierou nezamestnanosti prevyšujúcou celoslovenský priemer a ktoré s podporou vlády budú okresy realizovať v nasledujúcich piatich rokoch. Akčný plán spája aktivity štátu s aktivitami samosprávy, ako aj s aktivitami podnikateľov, ktorí v tomto regióne pracujú, a ich zámerom je vytvorenie nových pracovných miest. Doteraz schválené akčné plány sa ukazujú ako rešpektovaný nástroj pomoci regiónom, ktoré majú problém s vysokou nezamestnanosťou a pomenuvávajú niekoľko spoločných príčin súčasného nepriaznivého stavu a taktiež ich riešenia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim)  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Martin Klus 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti s návštevou europoslancov na Slovensku, mi dovoľte sa vás opýtať nasledovné: Europoslanci v správe uviedli, že na Slovensku prevláda vysoká nedôvera v štátne inštitúcie a vymožiteľnosť práva je najväčším problémom. Aké konkrétne kroky ste v tejto súvislosti už podnikli a aké konkrétne chystáte? 
Adresát minister spravodlivosti SR Gábor Gál 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal minister spravodlivosti SR Gábor Gál 
Odpoveď Pán poslanec, pán minister ďakuje za otázku. Dovoľte, aby som prečítal odpoveď: Vážený pán poslanec, o vymožiteľnosti práva možno hovoriť vtedy, ak spravodlivosť príde rýchlo a je nestranná. Načo nám je spravodlivosť, ktorá príde až o niekoľko rokov? Na ministerstve spravodlivosti sa zaoberáme s vymožiteľnosťou práva a vykonávame niekoľko opatrení v záujme jej zvýšenia. Našou snahou je zabezpečiť čo najlepšiu predvídateľnosť práva. Ak na základe správy k stavu justície, ktorú vypracovala Európska komisia pre efektívnu justíciu, podnikáme kroky k zrýchleniu a zefektívneniu súdneho konania. Aktuálne pripravujeme právnu úpravu k inštitútu hosťujúceho sudcu, ktorý by mal napríklad pomôcť aj na súdoch, ktoré sú nadmerne zaťažené. Súdy postupne odbremeňujeme od administratívnej činnosti, napríklad od vypracovania rôznych výkazov, ale tiež od takej rozhodovacej činnosti, ktorá musí byť vykonávaná na súdoch, napríklad činnosti spojenej s vedením obchodného registra. Súdy tiež trápi enormné množstvo starých exekúcií, a preto v tejto súvislosti pripravujeme koncepčné zákonné riešenie. Čo sa týka personálnej oblasti, v tomto období vyhodnocujeme pripomienky k návrhu zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva, ktorý prispieva k naplneniu zámeru vlády Slovenskej republiky vyjadrenú v programovom vyhlásení, ako stabilizovať personálne obsadenie súdov a jasne vymedziť kompetencie jednotlivých zložiek aparátu súdu. Podľa štatistík by malo v najbližších rokoch odísť do dôchodku približne 150 sudcov, čo si zo strany ministerstva určite vyžaduje zvýšenú pozornosť a prijatie efektívnych opatrení, napríklad aj zvýšením počtu justičných čakateľov. Verím, že tieto aktivity ministerstva spravodlivosti pod mojím vedením prispejú k zvýšeniu vymožiteľnosti práva na Slovensku. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister, za prečítanú odpoveď. My už máme takú tradíciu, že zakaždým, keď sa pýtam nejakého vášho kolegu, vy to schytáte a musíte mi odpovedať. Takže doplňujúcu otázku budem adresovať priamo pánovi ministrovi, pretože je tam viacero vecí, ktoré sa v tej hodnotiacej správe objavili, minimálne pokiaľ ide o tlačovú konferenciu, ktorú mali europoslanci. Ale to, čo ste prečítali vy, sa tomu veľmi nevenovalo. Takže budem to, budem to, samozrejme, komunikovať potom prípadne ďalej s ním. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď  

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Veronika Remišová 
Otázka Vážený pán minister, podľa medializovaných informácií Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na Slovensku odhalil najviac podvodov nielen v clách, ale aj v oblasti eurofondov. Výročná správa ukázala, že Slovensko má dostať najvyšší finančný trest za colné podvody za obdobie rokov 2013 - 2017 a tiež má dostať druhý najvyšší trest za podvody v oblasti eurofondov. Týmto sme sa ocitli na absolútnom chvoste členských krajín Európskej únie. Aké kroky podnikne ministerstvo na to, aby začalo reálne bojovať proti podvodom a aká politická a osobná zodpovednosť bude vyvodená voči zodpovedným osobám, ktoré dlhodobo riadia orgány povinné takéto podvody odhaľovať a stíhať? 
Adresát podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír 
Odpoveď Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda, za slovo. Vážená pani poslankyňa, ďakujem za otázku. Nie je pravda, že Slovensko má zaplatiť Európskej komisii 300 mil. eur. S týmto výrokom musím začať. Európska komisia nevedie voči Slovensku žiadne konanie. Finančná správa komunikuje s OLAF-om o spôsobe, akým stanovil dodatočnú kalkuláciu hodnoty cla, o ktoré podľa OLAF-u prišla konaním slovenskej Finančnej správy Európska únia. S touto kalkuláciou má naša Finančná správa ale niekoľko problémov. Ten prvý je, že OLAF stanovuje colnú hodnotu štatistickými metódami. Tento spôsob nereprezentuje reálnu colnú hodnotu tovaru, ktorý bol preclievaný v nejakom reálnom čase. OLAF teda vypočítal sumu na základe deviatich potvrdených podhodnotených faktúr, ktoré dostal z Číny. To znamená, že použil ich priemernú hodnotu na celý objem dovozov na Slovensku a ešte k tomu aj spätne za rok 2013 a rok 2014. Dôležitý dôvod je aj to, že Slovensko sa dostalo k férovým cenám OLAF-u v systéme AREP až v roku 2015. Ide o ceny, ktoré stanovil OLAF po spoločnej európskej akcii SNAKE, ktorá prebehla od marca do mája roku 2014 a stanovila rizikové profily. Podľa OLAF-u by hodnoty, za ktoré je tovar preclievaný, nemali byť nižšie ako hodnoty v týchto rizikových profiloch. Argumentom Finančnej správy teda je, že nemožno niečo vykalkulovať na základe pravidiel, ktoré predtým nefungovali. Upozorňujeme, že nejde iba o problém Slovenska. Tento problém mali a majú aj ďalšie krajiny Európskej únie. Je to Veľká Británia, Malta, Portugalsko, Česká republika či Francúzsko. Jediným systémovým riešením je tak riešenie na európskej úrovni, buď stanoviť rizikové profily ako povinné, nielen odporúčajúce, alebo dosiahnuť s Čínou dohodu o potvrdzovaní originality faktúr. Nie je pravda, že Finančná správa v tomto smere nekonala. Má otvorených 19 otvorených trestných konaní v celkovej hodnote 130 mil. eur. Pokiaľ viem, všetky takéto a podobné otázky na túto tému zodpovedal prezident Finančnej správy František Imrecze na včerajšom výbore pre financie a rozpočet. Na tomto výbore zároveň oznámil, že rezignuje. Ja som prijal túto informáciu, toto jeho rozhodnutie a prijal som ho s porozumením s tým, že chápem, čo ho viedlo k týmto, k tomuto záveru. Prezident Finančnej správy František Imrecze sa ešte stretne s vedením úradu európskych vyšetrovateľov, s takzvaným OLAF-om, 26. septembra 2018. Zároveň vám môžem oznámiť to, že som dneska oznámil na tlačovej konferencii, že som sa s ním dnes ráno stretol a sľúbil mi dnes doručiť svoju písomne zdôvodnenú, je to oznámenie o vzdaní sa funkcie. Toto oznámenie mi doručil dnes v popoludňajších hodinách do mojej kancelárie s tým, že bude pôsobiť v tejto pozícii ešte celý budúci týždeň s tým, že sa sústredí kľúčovo na služobnú cestu do orgánov, do centra Europolu v Haagu aj na stretnutie s predstaviteľmi OLAF-u. Takže nateraz odmietam špekulovať o platení či neplatení 300 mil. eur do rozpočtu Európskej únie za colné úniky, suma. o ktorú sme údajne pripravili Úniu pri preclievaní čínskeho tovaru. Slovensku nikto doteraz účet na zaplatenie tejto sumy nepredložil. Čo sa týka eurofondov. V prvom rade by som chcel poukázať na skutočnosť, že vaša interpretácia správy OLAF-u nie je správna. Správa nepoukazuje na neschopnosť vnútroštátnych orgánov odhaliť podvody či konanie, ktoré indikuje možný podvod. Práve naopak, nahlásené nezrovnalosti vychádzajú z kontrol vykonaných zo strany riadiacich orgánov na príslušných ministerstvách, sprostredkovateľských organoch, certifikačného orgánu ministerstva financií, orgánu auditu ministerstva a iných kontrolných orgánov Slovenskej republiky. Po druhé to, že v rámci Slovenskej republiky je podiel finančných odporúčaní, čo je citácia z tejto správy v pomere k platbám na druhej najvyššej úrovni, neznamená, že Slovenská republika má dostať druhý najvyšší trest za podvody. Ide iba o vyčíslenie finančných odporúčaní, ktoré sú podľa správy kvalifikované za obdobie rokov 2013 až ´17 a týkajú sa európskych štrukturálnych a investičných fondov a poľnohospodárskych fondov. Vyšetrovania OLAF-u, ktoré OLAF vykonáva v danom členskom štáte, sú v prípade zistenia porušení ukončované odporúčaniami a OLAF nie je orgánom, v ktorého kompetencii je určovať výšky finančných opráv. Suma odporúčaná na vrátenie nie je sumou reálne vrátenou, teda nie je sumou finančnej opravy. OLAF totiž nevydáva rozhodnutia, ale reálny finančný dopad negociuje príslušný riadiaci orgán a príslušné generálne riaditeľstvo Európskej komisie. Po tretie správa OLAF, z ktorej ste čerpali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Hrnčiar, Martin, podpredseda NR SR Pán minister, už ste prekročili. Kažimír, Peter, podpredseda vlády a minister financií SR ... pri formulovaní otázky obsahuje aj informáciu, že Slovenská republika nahlásila spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie najvyšší podiel finančných nezrovnalostí. Ide o číslo 11,4 % voči deklarovaným platbám. A nahlásené nezrovnalosti, a toto je podstatné, a preto vás prosím o trochulinku strpenia, nahlásené nezrovnalosti vychádzajú z kontrol vykonaných zo strany riadiacich orgánov na príslušných ministerstvách, sprostredkovateľských orgánov, certifikačného orgánu ministerstva financií a orgánu auditu ministerstva financií a ďalších kontrolných orgánov. Takže v rozpore s vašou interpretáciou správa OLAF-u práve dokazuje, že systém odhaľovania neoprávnených výdavkov a podvodov funguje a efektívne zachytáva neoprávnené a podozrivé výdavky. Zároveň upozorňujem, že vo veľkej miere ide o neukončené prípady v štádiu preskúmavania tretími subjektami. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR Pán minister, musím vás... Kažimír, Peter, podpredseda vlády a minister financií SR Ďakujem. Prepáčte. Môžem vám tú odpoveď dať aj písomne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za vašu odpoveď. Ja teda dúfam hlavne kvôli ľuďom na Slovensku, že Európska komisia vaše argumenty uzná aspoň čiastočne teda, lebo platiť, doplatiť do rozpočtu Európskej únie 300 mil. eur by bola obrovská katastrofa, katastrofa pre Slovensko. Zároveň treba povedať, že to, že Európska komisia nezačala vyšetrovanie, neznamená a absolútne nevylučuje, že to konanie voči Slovensku nezačne. To ani by som nespochybňovala. Začne. Je otázka, ako toto konanie skončí. Teraz k samotným, k samotnej otázke. Hovorili ste, že kriminálny úrad vedie aktuálne 19 konaní vo výške 130 mil. eur, či teda môžete potvrdiť, že sa týkajú práve týchto colných podvodov, na ktoré upozorňuje OLAF. To je jedna otázka. Ak to potvrdzujete, tak vlastne v zásade potvrdzujete to, že podvod sa dial. To znamená, že metodika je taká, onaká, ale jednoducho podvod sa dial. OLAF, eurofondy. Zároveň správa OLAF-u hovorí o tom, že OLAF niečo vyšetrí a slovenské orgány činné v trestnom konaní na to vôbec nereflektujú. On slovenským orgánom činným v trestnom konaní posunie závery vyšetrovania, ale v drvivej väčšine prípadov orgány činné v trestnom konaní vôbec nezačnú konať na Slovensku. A poslednú doplňujúcu, doplňujúcu otázku, ktorú by som mala, že aktuálne sa objavili podozrenia, že podvody na clách pokračujú, dokonca sa hovorí o miliónových sumách mesačne. Teda prichádzame o obrovské peniaze zase. A v tejto situácii je nepostačujúce vyvodenie politickej zodpovednosti v podobe odchodu riaditeľa Finančnej správy, a preto sa pýtam, aké ďalšie kroky podniknete na dôkladné preskúmanie zodpovednosti... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)  
Doplňujúca odpoveď Dobre. Budem veľmi otvorený, tak ako to vnímam aj zo včerajšej debaty. A František Imrecze neodišiel s tým, že by potvrdil zlyhanie v oblasti colného konania. Odchádza kvôli tomu, že sa ako vysoký štátny úradník dostal do politického konfliktu, teda do konfliktu z hľadiska komunikácie, ktorý skôr zodpovedá politikom, politika voči politikovi, a vníma to tak, že vedeniu tejto inštitúcie takýto súboj, dlhodobý súboj proste, proste škodí. Také je moje pochopenie jeho rozhodnutia. Chcem povedať, začnem odzadu, tie hlasy, ktoré hovoria o tom, že sa tento typ podvodov vracia na Slovensko, je sčasti potvrdený snahou, zvýšením počtu preclievania, ktorý reaguje na isté rozhodnutia v Maďarskej republike, pokiaľ viem, tak som bol informovaný. Ale to upozornenie je tak závažné, že sme sa, myslím si, že dohodli. Ja som aj pred chvíľou hovoril s pánom poslancom Beblavým, ktorý túto vec komunikoval, že okamžite odporúčam v podstate poslanecký prieskum v týchto konkrétnych oblastiach, absolútne otvorenie colných orgánov, inšpekcie v tejto oblasti a v reálnom čase. To znamená v prvom rade nezaoberať sa minulosťou a sporom o štatistických hodnotách, ale riešiť otázku, ktorá sa týka situácie na konkrétnych colných úradoch na Slovensku v týchto dňoch a v týchto hodinách. Takže tak ako som mediálne oznámil, v najbližších dňoch sa rozhodnem s poverením pre osobu, ktorá bude viesť na obmedzené obdobie, na časovo obmedzené obdobie Finančnú správu. A ja, samozrejme, s týmto človekom predstúpim aj pred verejnosť, aj pred vás poslancov Národnej rady z pohľadu toho, aby urobil všetky opatrenia na to, aby sa tento, toto podozrenie podarilo vyvrátiť alebo potvrdiť. Dúfam, že nechcete ho potvrdzovať, že ten záujem je ten, aby sme ho spoločne vedeli vyvrátiť, všetky tie podozrenia. Chcem ešte povedať, že ak OLAF spomínal sumu 300 mil. pre Slovensko, tak je to suma napríklad pre Veľkú Britániu v objeme 1 mld. 200 miliónov. Ja som so svojím kolegom Philipom Almondom na tú tému hovoril, je to z ich pohľadu metodologický spor a budú sa brániť, tak ako sa bude podľa mňa brániť každá členská krajina Európskej únie. Chcem vám pripomenúť, že máme za sebou jeden alebo dva súdne spory s Európskou komisiou s DG budget práve na tému preclievania, a boli to menšie sumy. Ale určite, ak by sa tak stalo, lebo naznačujete, že ten proces ešte môže začať, tak, samozrejme, budeme žiadať, aby sme na súde, aby túto pozíciu na súde obhájil, obhájila Európska komisia. A tu sa zdravým rozumom odvolávam na fakty, ktoré som vám prečítal. To znamená, 300 mil. je štatistická hodnota, ktorá bola prerátaná z rozdielu medzi deviatimi faktúrami, ktoré boli použité pri preclievaní, a originálmi, ktoré prišli z Číny, hej? A táto, tento rozdiel bol extrapulovaný na celý objem obchodov v dvoch rokoch, v roku 2013 a ´14. Chcem povedať, že pre mňa je dôležité, že tá správa hovorí aj o tom, že v roku ´14 tento problém končí, že tie rozdiely sú minimálne. A ešte odpovedám na otázku otvorených devätnástich trestných konaní. Podľa mojich informácií ide o preclievanie textilu v kontajneroch. Ale zároveň mám informáciu, že v sedemnástich prípadoch z týchto devätnástich už prokuratúra nekonala v prospech Finančnej správy. To znamená, je tam dôkazná, dôkazná núdza. Asi som skončil. Ďakujem.  

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Zuzana Zimenová 
Otázka Vážený pán predseda, dňa 15. novembra 2017 som vám zaslala podnet týkajúci sa astronomicky vysokého nájomného na elokovanom pracovisku v Sečovciach, ktoré organizačne patrí pod Strednú odbornú školu v Dobšinej. V podnete som vám zaslala dôkazy, že na tomto elokovanom pracovisku nie sú pri využívaní verejných zdrojov dodržané zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Keďže mi dodnes neboli doručené žiadne zistenia NKÚ ohľadom môjho podnetu, pýtam sa vás, či už prebehla v danej veci kontrola a s akým výsledkom. 
Adresát predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, áno, podnet od pani poslankyne Zimenovej sme obdržali. Chcem na úvod povedať, že Najvyšší kontrolný úrad bežne v roku dostáva asi 600 podnetov. Každý jeden z nich poctivo vyhodnocujeme a snažíme sa pisateľovi buď aspoň teda odpovedať, že kompetenčne nie sme spôsobilí, alebo ak kompetenciu máme, tak buď ideme do kontroly, alebo robíme patričné kroky a vždy informujeme. Chcem povedať k prípadu, že Najvyšší kontrolný úrad už v roku 2016 dostal prvý podnet od polície, ktorý preukazoval na možné nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, ktoré vo forme dotácie dostáva súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Sečovciach. To bolo prvýkrát, keď sme sa s touto problematikou stretli. Keďže dotáciu centru poskytlo mesto Sečovce, požiadali sme písomnou formou primátora mesta, aby cestou kontroly preveril doručený podnet a zistenia z kontroly zaslal kontrolnému úradu na vedomie. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že centrum je neziskovou organizáciou, pričom povinnosťou vykonávať kontrolu zákonného a účelného použitia verejných prostriedkov je na pleciach poskytovateľa. Najvyšší kontrolný úrad nemal by nahrádzať a nemá nahrádzať povinnosť kontrolovať dodržiavanie pravidiel, a to zvlášť ak ide presne, o presne vymedzené použitie financií. V januári 2017 bol Najvyšší kontrolný úrad primátorom mesta Sečovce informovaný, že podnet bol preverený, prílohu listu tvorilo aj vyjadrenie kontrolovaného subjektu aj kontrolóra a samospráva neidentifikovala porušenia legislatívnych pravidiel aj hospodárskych pravidiel v tejto inštitúcii. Táto informácia bola tiež zaslaná Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Trebišove, ktoré žiadalo nás teda o kontrolu, čiže spätnú väzbu dostali. Následne v novembri, pani poslankyňa, bol evidovaný podnet váš, v ktorom upozorňujete na neštandardné nakladanie s verejnými prostriedkami zo strany spojenej školy v Dobšinej, ktorá prevádzkovala elokované pracovisko v Sečovciach. Keďže uvedená vzdelávacia inštitúcia patrí do priamej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, povinnosťou kraja je vykonávať prvotnú kontrolu nielen dodržiavania zákonov, ale aj kontrolu dodržiavania pravidiel hospodárneho a transparentného nakladania s verejnými prostriedkami, preto Najvyšší kontrolný úrad kópiu vášho podnetu zaslal priamo na vybavenie samosprávnemu kraju a o tomto postupe sme vás aj informovali. Ja tu mám len, prečítam citáciu z listu, kde teda v závere hovoríme: "Vážený pán predseda samosprávneho kraja, zároveň si vás dovoľujeme požiadať, aby ste o spôsobe riešenia podnetu, záveroch kontroly informovali samotného pisateľa, okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ako aj Najvyšší kontrolný úrad, nakoľko informácie budú slúžiť ako podklad pre prípravu plánu kontrolnej činnosti na nasledujúce obdobie". Toto sme im posielali 20. 12. 2017. Prišla nám, samozrejme, že aj odpoveď zo správneho kraja 22. 2. 2018, kde teda samosprávny kraj hovorí o tom, že teda preverí dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, to znamená zákonnosť postupov, a že v druhom rade preverí, urobí aj finančnú kontrolu, kde preverí inkriminované súvislosti s nadhodnoteným, nadhodnoteným nájomným a všetky ostatné súvislosti, ktoré z hospodárenia vyplývajú. Samosprávny kraj tiež teda disponoval informáciami, ktoré získal od školskej inšpekcie, ktorá opakovane v roku ´16 vykonala kontroly v súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré malo diagnostikovať žiakov elokovaného sečovského pracoviska Spojenej školy v Dobšinej. Košický samosprávny kraj, nie písomne, podotknem, aj naša expozitúra z Košíc nás informovala, že na základe záverov kontroly, ktorú už majú uzatvorenú, navrhol predseda samosprávneho kraja odvolanie riaditeľky školy a zároveň musí prijať opatrenia, aby obdobné vážne pochybenia sa neopakovali, okrem iného aj vysoké ročné, neúmerne vysoké ročné nájomné, ktoré bolo v sume 900-tisíc, to znamená, že ak to prepočítame na štvorcové metre, bežne teda štvorcový meter nájomného stál 350 euro, kde priemer v samotnom samosprávnom kraji v súčasnej dobe činí 36 až, v priemere 36 až 40 eur, čo je desaťnásobné predraženie. Najvyšší kontrolný úrad vykonáva tématické kontroly na úrovni v samosprávnych krajoch v trojročných cykloch a pri príprave ďalšej kontroly bude jednou z tém nefunkčnosť vnútorných kontrolných mechanizmov, program kontrolných akcií a ich zameranie na využívanie krajských dotácií zo strany prijímateľov. Je tiež na zváženie kompetentných, hovorím to vo vzťahu k samosprávnemu kraju a k samotnému mestu Sečovce, či na základe informácií, ktoré získali, a záverov z kontrol podstúpia zistenia aj na ďalšie konanie orgánom činným v trestnom konaní. Osobne budem kontaktovať pána predsedu samosprávneho kraja a keďže teda už rokovali na zastupiteľstve, určite majú prijaté opatrenia k danej téme. Budem ho žiadať, aby urgentne nám zaslal tieto opatrenia a, samozrejme, podľa nášho listu aj teda ďalším, teda aj vám, aby sme vedeli konkrétne výsledky. Určite... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)  
Doplňujúca otázka Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán predseda, za vašu odpoveď. Ja rozumiem tomu, že ste čakali na to uzavretie kontroly v Košickom samosprávnom kraji, a s tým súvisí aj tak trochu moja otázka doplňujúca, či považujete vy ako predseda Najvyššieho kontrolného úradu za zmysluplné takéto ustanovenie právnych predpisov, ktoré vás v podstate neoprávňuje konať, pokiaľ sa nedostanete k nejakým výsledkom kontroly. Či sa nedomnievate, že v tomto storočí by sme už mohli mať poprípade napríklad nejaký elektronický spis, do ktorého by mala mať možnosť nahliadnuť aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, lebo potom je to vo svojej podstate také bezzubé, celý tento úrad, pokiaľ sa naozaj takýmto spôsobom predlžuje kontrola na tom najnižšom stupni, a vieme veľmi dobre, že tam boli aj kladené prekážky na ukončenie tejto kontroly na Košickom samosprávnom... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)  
Doplňujúca odpoveď Pani poslankyňa, nie je pravdou, že nemôžme kontrolovať, ale nemáme nahrádzať a suplovať kontroly na nižších stupňoch, preto aj som rozhodol, že v budúcom roku vykonávame, budeme vykonávať kontrolu na jednotlivých úrovniach, samosprávy, krajských miest, ale aj teda v samosprávnych krajoch, aj na štátnej úrovni, funkčnosť vnútorných kontrolných systémov. Teda ako pracujú, aké výsledky majú, pretože pri kontrolách zisťujeme, pri bežných kontrolách vždy jednou zo súčastí kontroly je aj funkčnosť vnútorných kontrolných systémov a v mnohých prípadoch sú tam deravé miesta, musím otvorene povedať. To znamená, že my sme nechceli a nemáme suplovať ten nižší stupeň kontroly. Samozrejme, že my budúci rok, ak pôjdeme na previerku do samosprávneho kraja, k tej kontrole sa určite vrátime a preveríme celý proces a zaprotokolujeme to, čo zistíme.  

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Ľubomír Petrák 
Otázka Vážený pán minister, aké organizačno-technické opatrenia by pomohli zvýšiť priepustnosť Prístavného mostu v Bratislave? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som odpovedal. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby vykonala v minulosti viacero technických, bezpečnostných opatrení a úprav vodorovného dopravného značenia, ktoré viedli k zlepšeniu priepustnosti a plynulosti premávky na Prístavnom moste v Bratislave. V roku 2012 bola vypracovaná technická štúdia D1 Bratislava Prístavný most skapacitnenie. V zmysle záverov štúdie však všetky študované varianty predstavovali také negatíva alebo riziká, ktoré prevládli nad ich možnými prínosmi alebo výhodami. V súčasnosti v rámci projektu PPP Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty Bratislava-Prievoz – Holice stavba nultého obchvatu Bratislava sa realizuje komplexné dopravné riešenie vzťahu k zmene organizácie dopravy v celom regióne, a to výstavbou uvedených úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Taktiež v tomto období začali práce na križovatky Prievoz. Akékoľvek riešenia by neboli účinné v tejto dobe, pokiaľ prebieha v danom úseku zmena organizácie dopravy na základe potrieb rekonštrukcie danej križovatky. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky k vzťahu k zmierneniu dopadov pri výstavbe D4, R7 prijalo viaceré opatrenia, hlavne sme posilnili železničnú dopravu v bratislavskom regióne. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Vážený pán minister, nestotožňujem sa s odpoveďou vašich odborníkov z Národnej diaľničnej spoločnosti. Podľa môjho názoru sa dajú vykonať organizačno-technické opatrenia napríklad charakteru takého, že kamióny sa presunú z pravého jazdného pruhu do ľavého jazdného pruhu, lebo v pripájacích pruhoch, je jedno či z Bajkalskej, alebo z opačnej strany z Petržalky, alebo z Gagarinovej ulice väčšinou ide o vozidlá, ktoré majú miestny charakter dopravy, prechádzajú z jedného brehu na druhý a kľučkujú medzi takmer stojacimi kamiónmi, čo spôsobuje spomaľovanie dopravy. Čiže podľa mňa jednoduchým organizačno-technickým opatrením by sa výrazne napomohlo priepustnosti týchto citlivých úsekov aj vzhľadom na charakter dopravy, ktoré jednotlivé motorové vozidlá vychádzajú, teda vykonávajú, nehovoriac o tom, že už potom je namieste možno aj otázka statického posúdenia. Ak presunieme 30- až 40-tonové vozidlá do stredu, či by 3,5-tonové, maximálne 3,5-tonové osobné motorové vozidlá spôsobovali nadmerné zaťaženie, ktoré v súčasnosti znemožňuje otvorenie tretieho pruhu pozdĺž celého profilu nad riekou Dunaj. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Pán poslanec, ako teraz hovoríte, už ste mi to vysvetlili pred chvíľou, takto ste mal asi položiť otázku, že či je možné to, čo ste vy teraz povedal, spraviť. Samozrejme, nie je to zlá myšlienka, lebo dennodenne tade chodím, poznám tú situáciu. Pán poslanec, budeme sa tým zaoberať, či je to možné z dopravného hľadiska alebo z takého, čo môžme realizovať. Je to dobrý nápad, je na zváženie. Ďakujem pekne, skončil som.  

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Juraj Kolesár 
Otázka Vážený pán minister, chcel by som sa vás opýtať, v akom štádiu je dokončenie rekonštrukcie mostu Ďurďošík Bidovce, nakoľko nielen podľa mňa, ale aj ostatných vodičov, práce na danom úseku trvajú veľmi dlho, pretože na danom úseku robia 2 maximálne 3 robotníci. 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, rekonštrukcia mosta 1/50/19-327 Vidovce most je súčasťou projektu modernizácie a rekonštrukcie mostu a cesty prvej triedy, druhá fáza. Okrem prác na hornej časti mosta, ktorú si vodiči uvedomujú, prebiehajú práce aj na úprave koryta vodného toku v spodnej časti mosta a iných stavebných objektoch, kde sú nasadení ďalší pracovníci zhotoviteľa. Je rovnako dôležité si uvedomiť, že práce prebiehajú za plnej premávky a z bezpečnostných dôvodov sa na hornej časti stavby zdržuje iba nevyhnutný počet pracovníkov. V súčasnosti je dokončená betonáž spriahajúcej dosky. Nasledovať budú izolačné práce a položenie jednotlivých vrstiev vozovky. Predpoklad ukončenia rekonštrukcie prác na uvedenom moste je koniec mesiaca október 2018. Ubezpečujem vás, že Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky bude dôsledne sledovať dodržanie tohto termínu zo strany zhotoviteľa. Dovoľte, aby som povedal ešte môj názor na tieto subdodávky, nie som s nimi ani ja spokojný, pretože nemusíme čakať s dokončením tohto diela, keď práve vyprší termín odovzdania, ale keď sú dobré skoordinované práce a, samozrejme, za bezpečnosti, tak určite by mohli byť spravené skôr. Je to dobrá poznámka z vašej strany, pretože máme aj iné prípady, kde dennodenne chodím, poviem, Dunajská Lužná už dávno mohla byť tá križovatka hotová, ale hovoria, že oni majú ukončenie termínu, ja neviem, do konca septembra. Toto je chyba, ktorú by sme mohli lepšie ošetriť kontrolou a tlačiť na dodávateľov, aby, keď je možné, nech ukončia tú prácu skôr, neviem, na čo čakáme. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, a som rád, že máte taký istý názor na tie práce, ktoré sa vykonávajú, že firmy dodávateľské to dokončujú až do posledného dňa odovzdávky. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď To sme sa zhodli, pán poslanec, asi nemusím na túto otázku odpovedať. Ďakujem pekne.  

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Zuzana Zimenová 
Otázka Pani ministerka, podľa medializovaných informácií sa Základná škola Dve ruky presťahovala z Banskej Bystrice do rodinného domu v Očovej bez toho, aby túto zmenu formálne oznámila a naďalej uvádza ako svoju oficiálnu adresu Magurská 16 v Banskej Bystrici, napriek tomu, že škola už nemá tieto priestory v prenájme. Pani ministerka, má váš rezort informácie, kde sa vlastne žiaci tejto školy učia a za akých podmienok? Vie, koľko žiakov je v škole riadne zapísaných v tomto školskom roku, koľko z nich si plní povinnú školskú dochádzku denne a koľko je v domácom vzdelávaní? 
Adresát ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 
Odpoveď Pani ministerka ďakuje za otázku. Vážená pani poslankyňa, v mene ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, ktorú dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pani ministerky: V sieti škôl neexistuje škola s názvom Základná škola Dve ruky. Správne údaje školy, na ktorú sa pýtate, sú podľa registra škôl z 19. 9. 2018 takéto: názov: Súkromná základná škola, adresa: Banská Bystrica, Murgašská 16. To znamená, že v registri škôl nie je informácia o tom, že sa škola presťahovala. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nebola k dnešnému dňu doručená žiadosť od zriaďovateľa, fyzickej osoby PaedDr. Aleša Šteska v Banskej Bystrici o zmenu sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, spočívajúce zmeny a adresy súkromnej Základnej školy Murgašská 16, Banská Bystrica. Ministerstvo školstva nemá informácie o počte zapísaných žiakov ani ich štruktúre vzdelávania v tomto školskom roku, keďže zber údajov sa začal 15. 9. 2018 a trvá do 30. 9. 2018. Táto škola do 19. 9. 2018 údajne ešte neposlala; údaje ešte neposlala. Pre úplnosť uvádzam, že Školské inšpekčné centrum v Banskej Bystrici pripravuje výkon následnej inšpekcie v danej škole. Ďakujem, skončil som  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď  

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Ján Senko 
Otázka Vážená pani ministerka, môžete nás informovať v akom štádiu je riešenie dotácií pre rekonštrukciu, opravu alebo výstavbu požiarnych zbrojníc, ktoré v tomto roku bolo riešené cez výzvu ministerstva vnútra? 
Adresát ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, táto výzva bola vyhlásená vo februári tohto roku. Čo sa týka čísiel, bolo, zareagovalo na ňu 794 žiadateľov. Do termínu 6. apríla predložili Prezídiu hasičského a záchranného zboru svoje žiadosti o poskytnutie dotácie. Prezídium zároveň tieto všetky žiadosti preverovalo, preverovalo hlavne formálnu úplnosť predložených žiadostí aj ich súlad s podmienkami zverejnenej výzvy. Po všetkých týchto procesných krokoch sme vyhodnotili jednotlivé žiadosti, komisia zasadla, posúdila všetky žiadosti a môžem povedať, že všetky žiadosti, ktoré formálne spĺňali všetky náležitosti zverejnenej výzvy, boli odsúhlasené. Nastal troška problém, že sme mali nedostatok finančných prostriedkov, aby sme jednotlivé žiadosti, jednotlivé žiadosti naplnili finančnými prostriedkami, ale môžem povedať, že tieto finančné dodatočné zdroje sme našli v rozpočte ministerstva vnútra a budeme všetky peniažky posielať v priebehu niekoľkých dní. A sľubujem, že do konca októbra by všetky obce, ktoré splnili formálne náležitosti výzvy, by mali mať tieto peniaze na svojich účtoch. Ďakujem  
Doplňujúca otázka Pani ministerka, ďakujem za odpoveď, verím, že termín, o ktorom ste hovorili, bude dodržaný a zrejme na jar by mohli obce a mestá pristúpiť k rekonštrukciám aj k údržbe hasičských zbrojníc. Takže dúfam, že sa to podarí v tom termíne z ministerstva na obce finančné prostriedky presunúť. Ďakujem za odpoveď ešte raz.  
Doplňujúca odpoveď Páči sa. Ja len doplním, že z tých 794 žiadateľov 668 subjektov formálne splnilo všetky podmienky danej výzvy. Ďakujem veľmi pekne.  

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19.9.2018 
Zadávateľ Anna Verešová 
Otázka V tomto roku v noci z piatka (20.7.) na sobotu (21.7.) bol v Žiline napadnutý 21-ročný muž a pri útoku boli zranení aj ďalší dvaja muži, ktorí sa ho snažili brániť. Niekoľko dní predtým boli v Trenčíne tiež terčom útoku dvaja mladí muži. Obidva prípady útokov preukazovali znaky násilia kvôli príslušnosti k rase, či inej sexuálnej orientácie. Chcem sa vás spýtať, či sa potvrdili tieto dôvody útokov? A tiež, či sa oproti minulým rokom zvýšil v SR počet takto motivovaných útokov.  
Adresát ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Dátum odpovede 20.9.2018 
Zodpovedal ministerka vnútra SR Denisa Saková 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, v prvej uvedenej veci, ktorej došlo, ku ktorej došlo v Žiline z piatka 20. júla na sobotu 21. júla bolo Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline začaté trestné stíhanie za zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1 Trestného zákona a prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. Zároveň bolo vznesené obvinenie trom osobám. Po ďalšom zistení skutkového stavu bola vec postúpená na príslušný útvar Národnej protiteroristickej jednotky (NAKA) Prezídia Policajného zboru, kde bola vyšetrovateľom zmenená právna kvalifikácia, podľa ktorej už bol predmetný skutok posudzovaný ako zločin ublíženia na zdraví podľa § 155 ods. 1, ods. 2 písm. e) Trestného zákona s poukazom na § 104 písm. e) Trestného zákona a ďalej prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) Trestného zákona s poukazom na § 140 písm. e) Trestného zákona. Skutok bol spáchaný z osobitného motívu pre príslušnosť osôb k rómskemu etniku. V tomto prípade sú všetci traja obvinení stíhaní väzobne. Ohľadne ďalšej veci, čo ste sa pýtali, ktorá je predmetom vašej otázky a ku ktorej došlo v Trenčíne, uvádzam, že vo veci je vedené trestné stíhanie príslušným útvarom Národnej protiteroristickej jednotky (NAKA) Prezídia Policajného zboru a obvinenie bolo vznesené voči trom osobám pre trestný čin výtržníctva. V uvedenom prípade páchatelia napadli dvojicu mladistvých pre ich sexuálnu orientáciu, čo bolo na základe dokazovania aj potvrdené. Pokiaľ ide o osobitnú kategóriu extrémistických trestných činov, tzv. trestných činov z nenávisti, to znamená trestné činy spáchané z osobitného motívu, teda z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie v súlade s § 140 písm. e) Trestného zákona, tak do septembra roku 2018 bolo zaznamenaných spolu 17 takýchto prípadov, oproti roku 2017 bolo zaznamenaných 34 takýchto prípadov. Uvedené poukazuje na mierne klesajúcu tendenciu počas tohto roku, no však budeme múdrejší až ku koncu roku, ku skončení kalendárneho roka, kedy budeme vedieť porovnávať kvantifikované štatistické údaje z roku 2017 aj z roku 2018. Ďakujem, skončila som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď