PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2557/2022
1382
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. novembra 2022
o pridelení návrhu súhrnnej výročnej správy na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2021 (tlač 1304), doručený 21. novembra 2022
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny
rozvoj
na prerokovanie do 28. novembra 2022
s tým, že ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.