PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1245/2022
1068
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. mája 2022
o pridelení návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1027), doručený 19. mája 2022
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
na prerokovanie do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady
Slovenskej republiky
s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.