PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1237/2022
1065
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. mája 2022
o pridelení výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2021 na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 46 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2020 č. 96
p r i d e ľ u j e m
výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2021 (tlač 1019), doručenú 18. mája 2022,
predloženú generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne podľa § 122 ods. 4 písm. c) prvý bod zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
ako orgánu, ktorý správu prerokuje a zaujme k nej stanovisko do 13. júna 2022.
Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2021 (tlač 1019) je uverejnená na webovom sídle
www.nrsr.sk
.
Boris K o l l á r v. r.