PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1236/2022
1064
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. mája 2022
o pridelení návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A.P r i d e ľ u j e m
návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2021 (tlač 1018), doručený 18. mája 2022
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci;
B.u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie návrhu vo výbore vrátane v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Boris K o l l á r v. r.