PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1217/2022
1062
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. mája 2022
o pridelení návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 1021), doručený 16. mája 2022
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
na prerokovanie do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady
Slovenskej republiky
s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.