PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1186/2022
1061
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. mája 2022
o pridelení programu stability Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
program stability Slovenskej republiky na roky 2022 2025 (tlač 1013), doručený10. mája 2022
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie návrhu vo výbore vrátane v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Boris K o l l á r v. r.