PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1121/2022
1055
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. mája 2022
o pridelení správy o stave jadrovej bezpečnosti na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa § 46 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 29. apríla 2020 č. 96
p r i d e ľ u j e m
správu o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2021 (tlač 1012), doručenú 3. mája 2022
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
ako orgánu, ktorý správu prerokuje a zaujme k nej stanovisko do 13. júna 2022.
Správa o stave jadrovej bezpečnosti (tlač 1012) je uverejnená na webovom sídle
www.nrsr.sk
.
Boris K o l l á r v. r.