PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1098/2022
1054
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. apríla 2022
o pridelení výročnej správy Slovenského pozemkového fondu za rok 2021 na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2021 (tlač 980), doručenú28. apríla 2022
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie
na prerokovanie do 13. júna 2022
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.