PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-89/2022
1052
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. apríla 2022
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. k o n š t a t u j e m, že
podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 21. apríla 2022 podala návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;
B. p r i d e ľ u j e m
podľa § 109 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 1009)
všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky
(okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu)
na prerokovanie do určeného termínu konania schôdze;
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
- 2 -
C. u r č u j e m
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorý pripraví na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch;
D. z a s i e l a m
podľa § 109 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
vláde Slovenskej republiky
uvedený návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska.
v z. Gábor G r e n d e l v. r.