PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-71/2022
CRD-610/2022
1038
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. apríla 2022
o neospravedlnení neúčasti poslanca na 60. a 63. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za mesiac marec 2022
A. k o n š t a t u j e m, ž e
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Erik ŇARJAŠ sa podľa § 63 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej ako „rokovací poriadok“) nezúčastnil dňa 30. marca 2022 ako rokovacieho dňa 60. a 63. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, pričom svoju neúčasť podľa § 63 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku ústne ani písomne do dnešného dňa neospravedlnil;
B. rozhodol som, že
neúčasť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika ŇARJAŠA dňa 30. marca 2022 ako rokovacieho dňa 60. a 63. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. na jednom rokovacom dni Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci marec 2022, spĺňa podmienky podľa § 63 ods. 9 rokovacieho poriadku a považuje sa za neospravedlnenú.
C. P o u č e n i e
Proti tomuto rozhodnutiu môže poslanec Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 63 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podať písomnú námietku do piatich dní odo dňa, keď oznámenie o neospravedlnení neúčasti dostal.
Boris K o l l á r v. r.