PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-218/2022
908
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. januára 2022
k voľbe predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
V súlade s § 110 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a s čl. 2 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov
u r č u j e m ,
že voľba predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa bude konať na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 1. februára 2022.
Vzhľadom na určený termín voľby ž i a d a m poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí chcú podať návrhy kandidátov na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, aby mi ich podali písomne cez podateľňu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do 4. februára 2022 do 16.00 hodiny.
Návrhy kandidátov musia obsahovať všetky podmienky ustanovené v čl. 61 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 110 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 2 ods. 3 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov.
Boris K o l l á r v. r.