PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-11/2022
907
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. januára 2022
k zmene v zložení Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO
A. b e r i e m n a v e d o m i e
písomné oznámenie predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO M. Šipoša z 18. januára 2022 o tom, že dňom 18. januára 2022 prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO poslanec Ján Mičovský,
B.u k l a d á m
vedúcemu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť zníženie limitu finančných prostriedkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky určeného na úhradu výdavkov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO o čiastku pripadajúcu na jedného člena (Ján Mičovský) od 19. januára 2022 vrátane.
Boris K o l l á r v.r.