PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-123/2022
900
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. januára 2022
o pridelení návrhu ústavného zákona, podaného skupinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 868), doručený 14. januára 2022
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí
Národného bezpečnostného úradu;
B. u r č i ť
a) k návrhu ústavného zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť,
b) lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu ústavného zákona
v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Boris K o l l á r v. r.