PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1657, 1925/2021
787
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. novembra 2021
o neospravedlnení neúčasti poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s vykázaním z rokovacej sály za mesiac október 2021
A. K o n š t a t u j e m, že
1. podľa záznamov o vykázaní poslancov z rokovacej sály boli podľa § 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z rokovania 40. a 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci október 2021 vykázaní z rokovacej sály poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Marek KOTLEBA
(ĽS Naše Slovensko)
dňa 1. októbra 2021,
Marián KOTLEBA
(ĽS Naše Slovensko)
dňa 1. októbra 2021,
Peter KRUPA
(ĽS Naše Slovensko)
v dňoch 1., 19., 20., 21. a 27. októbra 2021,
Andrej MEDVECKÝ
(ĽS Naše Slovensko)
dňa 1. októbra 2021,
2. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Krupa podal v súlade s § 32 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov námietku proti vykázaniu predsedajúcim v dňoch 19., 20., 21. a 27. októbra 2021 ihneď po uložení tohto opatrenia (vykázania) predsedajúcim, pričom o každej podanej námietke rozhodla Národná rada Slovenskej republiky bez rozpravy tak, že námietka nebola schválená a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Krupa bol vykázaný z rokovacej sály do skončenia rokovania v dňoch 19., 20., 21. a 27. októbra 2021,
3. poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vykázaní dňa 1. októbra 2021, nepodali námietky,
4. v súlade s § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vykázanie z rokovacej sály Marka Kotlebu dňa 1. októbra 2021, Mariána Kotlebu dňa
1. októbra 2021, Petra Krupu v dňoch 1., 19., 20., 21. a 27. októbra 2021 a Andreja Medveckého dňa 1. októbra 2021 sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacích dňoch schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,
5. podľa § 7 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vzhľadom na neospravedlnenú neúčasť poslanca Petra Krupu na piatich rokovacích dňoch (1., 19., 20., 21. a 27. októbra 2021) 40. a 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v období kalendárneho mesiaca október 2021, stráca poslanec Peter Krupa nárok na plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady, ktoré by mu inak patrili 2 ods. 1, § 3, § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov) na nasledujúci mesiac – november 2021;
B. ž i a d a m
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
postupovať podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pri vykonaní straty nárokov poslanca Petra Krupu.
Boris K o l l á r v. r.