PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1098/2021
PREDS-175, 211-1, 255, 256, 257/2021
768
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. októbra 2021
o námietke poslanca Národnej rady Slovenskej republiky proti neospravedlneniu neúčasti na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
A. K o n š t a t u j e m, že
1. poslanec Štefan Kuffa podal 9. septembra 2021 námietku proti rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 650 z 3. augusta 2021 o neospravedlnení svojej neúčasti 2. júla 2021 z 32. schôdze a 23. júla 2021 z 35. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu vykázania z rokovacej sály. Vzhľadom na osobitosť situácie som túto námietku per analogiam podľa § 63 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 29. septembra 2021 odstúpil na zaujatie stanoviska do 8. októbra 2021 Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky;
2. po doručení uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 22 zo 6. októbra 2021 a stanovísk podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Blanára, Milana Laurenčíka a Gábora Grendela zo 7. októbra 2021 k námietke poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kuffu a po opätovnom posúdení v zmysle § 63 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
n e v y h o v u j e m námietke poslanca Štefana Kuffu;
B. p o n e c h á v a m v p l a t n o s t i
rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 650 z 3. augusta 2021 v pôvodnom znení v celom rozsahu.
Boris K o l l á r v. r.