PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-184/2021
647
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júla 2021
k zmene v zložení Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu ZA ĽUDÍ
A.b e r i e m n a v e d o m i e
- písomné oznámenie predsedníčky Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu ZA ĽUDÍ Jany Žitňanskej z 23. júla 2021 o tom, že
- dňom 21. júla 2021 zaniklo členstvo v Klube poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu ZA ĽUDÍ Viere Leščákovej, ktorej zanikol mandát náhradníčky na neuplatňovaný mandát poslanca Michala Luciaka v súvislosti s uplatnením mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka,
- dňom 23. júla 2021 sa stal členom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu ZA ĽUDÍ Michal Luciak, ktorý si začala uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky po tom, ako bol vládou Slovenskej republiky odvolaný z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
B.u k l a d á m
vedúcemu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť zníženie limitu finančných prostriedkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky určeného na úhradu výdavkov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu ZA ĽUDÍ o čiastku pripadajúcu na jedného člena (Viera Leščáková) od 22. júla 2021 vrátane a zabezpečiť zvýšenie limitu finančných prostriedkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky určeného na úhradu výdavkov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu ZA ĽUDÍ o čiastku pripadajúcu na jedného člena (Michal Luciak) od 23. júla 2021 vrátane.
Boris K o l l á r v. r.