PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-186/2021
644
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júla 2021
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa § 181 ods. 3 písm. d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.vyhlasujem
voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a
2.určujem
a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 23. októbra 2021,
b)podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Boris K o l l á r v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 644
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 23. októbra 2021
Obec
Volí sa
Obvod*/
Kraj
Veľké Držkovce
poslanec
Bánovce nad Bebravou
Adamovské Kochanovce
poslanec
Trenčín
Trenčiansky kraj
Jelenec
starosta
Žikava
poslanec
Nitra
Nitriansky kraj
Abramová
poslanec
Ivančiná
poslanec
Moškovec
starosta
Martin
Žilinský kraj
Vlkanová
starosta
Banská Bystrica
Muránska Huta
poslanci
Rimavská Sobota
Budča
poslanci
Zemiansky Vrbovok
starosta
poslanec
Zvolen
Banskobystrický kraj
Pavľany
poslanec
Poprad
Starina
starosta
poslanec
Stará Ľubovňa
Prešovský kraj
Veľká Lodina
poslanci
Košice-okolie
Košický kraj
*/Podľa § 167 ods. 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správya o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 644
LEHOTY
na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 23. októbra 2021
Lehota
§ - ods.
Úloha
Zabezpečí
Termín
85 dní
171 - 9
176 - 8
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
obec
30. 7. 2021
85 dní
166 - 3
Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva
obecnézastupiteľstvo
30. 7. 2021
60 dní
171 - 1
176 - 1
Podanie kandidátnych listín
politické stranya kandidáti bez politickej príslušnosti
24. 8. 2021
60 dní
169 - 1
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany
24. 8. 2021
53 dní
169 - 5
Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie
miestnavolebná komisia
31. 8. 2021
45 dní
172 - 2
177 - 2
Registrácia kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce
miestnavolebná komisia
8. 9. 2021
40 dní
8 - 1
Určenie volebných miestností
starosta obce
13. 9. 2021
30 dní
170 - 1
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany
23. 9. 2021
25 dní
21 - 3
Informovanie voličov o čase a mieste konania volieb
obec
28. 9. 2021
25 dní
173 - 2
178 - 2
Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
obec
28. 9. 2021
17 dní
167 - 5
Uskutočnenie prvého zasadaniaokresnej volebnej komisie
okresnávolebná komisia
6. 10. 2021
17 dní
170 - 5
Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie
okrskovávolebná komisia
6. 10. 2021
48 hodínpred začatím volieb
174
179
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
politické strany a kandidáti bez politickej príslušnosti
21. 10. 2021
20 - 3
Volebný deň
okrskovávolebná komisia
23. 10. 2021