PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1267/2021NOVÉ ZNENIE
630
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 16. júla 2021
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614), doručený 30. júna 2021
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo;
B. u r č i ť
k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore a v gestorskom výbore s termínom i h n e ď na 35. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.