PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-153/2021
619
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 2021
k zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky
1. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Herák mi 21. júna 2021 doručil písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
2. mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Heráka zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 21. júna 2021.
Boris K o l l á r v. r.