PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-586/2021
506
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. apríla 2021
o vyhlásení nastúpenia náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
A.b e r i e m n a v e d o m i e, že
prezidentka Slovenskej republiky vymenovala 9. apríla 2021 podľa Čl. 102 ods. 1 písm. g) a Čl. 111 Ústavy Slovenskej republiky poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka za člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Vymenovaním za člena vlády Slovenskej republiky podľa Čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky neuplatňuje.
B.v y h l a s u j e m
podľa § 71 ods. 1, 4 a 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
dňom 9. apríla 2021 nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 nasledovne:
za hnutie SME RODINA
na neuplatňovaný mandát poslanca Milana Krajniaka nastupuje náhradník Jozef Hlinka, narodený 14. 6. 1963, bytom Bratislava.
Boris K o l l á r v. r.