PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-110/2021
545
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. mája 2021
k vzdaniu sa funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Šeliga mi 5. mája 2021 doručil písomné oznámenie o tom, že sa vzdáva funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky ku dňu 7. mája 2021.
Oznámenie o vzdaní sa funkcie podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bude predložené na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.