PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-106/2021
541
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. mája 2021
k zmene v zložení Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA
A. b e r i e m n a v e d o m i e
písomné oznámenie predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA Petra Pčolinského z 30. apríla 2021 o tom, že
- 9. apríla 2021 prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA Milan Krajniak, ktorý bol dňa 9. apríla 2021 prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa neuplatňuje,
- 30. apríla 2021 sa stal členom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA Jozef Hlinka, ktorý nastúpil na neuplatňovaný mandát Milana Krajniaka a sľub poslanca zložili na 27. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. apríla 2021;
B. u k l a d á m
vedúcemu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť zníženie limitu finančných prostriedkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky určeného na úhradu výdavkov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA o čiastku pripadajúcu na jedného člena(Milan Krajniak) od 9. apríla 2021 vrátane a zvýšenie uvedeného limitu o čiastku pripadajúcu na jedného člena (Jozef Hlinka) od 30. apríla 2021 vrátane.
Boris K o l l á r v. r.