PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-757/2021
540
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. mája 2021
o pridelení výročnej správy Slovenského pozemkového fondu za rok 2020 na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P r i d e ľ u j e m
výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2020 (tlač 522), doručenú30. apríla 2020
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie
na prerokovanie do 14. júna 2021
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.