PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-94/2021
539
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. apríla 2021
k petícii podanej Národnej rade Slovenskej republiky
Konštatujem, že 14. apríla 2021 bola Národnej rade Slovenskej republiky doručená petícia občanov Slovenskej republiky „Poľovníctvo zmysel za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku“, ktorou je Národná rada Slovenskej republiky požiadaná o jej prerokovanie (tlač 527).
Podľa § 133 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
p o s t u p u j e m uvedenú petíciu
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie
na prerokovanie a zaujatie stanoviska do začiatku rokovania o tomto
návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania petície vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.