PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-732/2021
538
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 28. apríla 2021
o pridelení Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
A. p r i d e ľ u j e m
podľa § 107 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky (tlač 525), doručené 28. apríla 2021
všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky
(okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu);
na prerokovanie do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej
republiky o tomto návrhu;
B. u r č u j e m
ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorý na základe uznesení výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu o výsledku prerokovania vo výboroch a po rozprave o programovom vyhlásení vlády predloží návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.