PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-666/2021
536
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. apríla 2021
o pridelení návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s partnerskou dohodou na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r i d e ľ u j e m
návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej (tlač 490), doručený 19. apríla 2021
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a
Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
B. u r č u j e m
1. ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktorý Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky,
2. lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch vrátane v gestorskom výbore do 3. mája 2021.
Boris K o l l á r v. r.