PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-653/2021
533
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. apríla 2021
o pridelení návrhu zákona, podaného poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry HAJŠELOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 517), doručený 16. apríla 2021
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky;
B. u r č i ť
a) k návrhu zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Boris K o l l á r v. r.