PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: PREDS-72/2021
482
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 2021
o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
B e r i e m n a v e d o m i e, že
1. prezidentka Slovenskej republiky 23. marca 2021 prijala demisiu členky vlády Slovenskej republiky Márie Kolíkovej poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Po prijatí demisie členky vlády Slovenskej republiky si Mária Kolíková počínajúc dňom 24. marca 2021 začína uplatňovať mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky;
2. podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Alexandre Pivkovej, ktorá 22. marca 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. marca 2021.
Zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Boris K o l l á r v. r.