PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-316/2021
426
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. februára 2021
o vyhlásení nastúpenia náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
V y h l a s u j e m
podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1,2 písm. e) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že
- na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka za stranu SMER – sociálna demokracia
nastupuje dňom 24. februára 2021
podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republikyzo dňa 29. februára 2020 za stranu SMER sociálna demokracia náhradník Ing. Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava.
Boris K o l l á r v. r.