PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo:PREDS-30/2020
69
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 21. apríla 2020
o námietke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky proti neospravedlneniu ich neúčasti na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
A.k o n š t a t u j e m, že
1.poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Alan Suchánek, Viera Dubačová, Simona Petrík a Miroslav Beblavý podali 9. a 10. marca 2020 námietky proti rozhodnutiuč. 1965 z 3. marca 2020 o neospravedlnení svojej neúčasti na dvoch rokovacích dňoch58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v dňoch 18. a 19. februára 2020. Námietku som odstúpil na zaujatie stanoviska do 3. apríla 2020 Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
2.po predložení uznesenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 7 z 3. apríla 2020 a stanovísk podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu, Gábora Grendela, Milana Laurenčíka a Petra Pellegriniho k uvedeným námietkam, po opätovnom posúdení podľa § 63 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
vyhovujem námietke poslanca Miroslava Beblavého a
nevyhovujem námietkam poslancov Alana Suchánka, Viery Dubačovej, Simony Petrík;
B.p o z m e ň ujem
rozhodnutie č. 1965 z 3. marca 2020 v zmysle časti A tohto rozhodnutia tak, že
1.podľa § 32 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov boli z rokovania 58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v mesiaci február 2020 vykázaní z rokovacej sály poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Miroslav BEBLAVÝdňa 18. februára 2020
Martin POLIAČIKv dňoch 18. a 19. február 2020
Jozef MIHÁLv dňoch 18. a 19. február 2020
Simona PETRÍKv dňoch 18. a 19. február 2020
Viera DUBAČOVÁv dňoch 18. a 19. február 2020
Alan SUCHÁNEKv dňoch 18. a 19. február 2020,
2.v súlade s § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,
3.podľa § 7 ods. 1 a § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov poslanci Martin Poliačik, Jozef Mihál, Simona Petrík, Viera Dubačová a Alan Suchánek vzhľadom na neospravedlnenú neúčasť podľa § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na dvoch rokovacích dňoch schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, strácajú nárok na polovicu platu za mesiac apríl 2020;
C.žiadam
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky
postupovať podľa § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pri vykonaní straty nárokov.
Boris Kollár v. r.